Menu
RECRUITMENT
Job Opportunities at SIIT
SIIT is an international institute in Thammasat University. Instruction is conducted in English. We are located on the Rangsit Campus of Thammasat University. We offer attractive salaries, remuneration and benefits comparable to the private sector. Qualified individuals are sought to fill the following positions:
เลขานุการ (Secretary)
Number 1
Qualification

ประกาศสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เรื่อง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในสังกัดสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร สายสนับสนุนวิชาการ

---------------------------------------------------------------

          ด้วยสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในสังกัดสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร สายสนับสนุนวิชาการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

          1. ตำแหน่งที่รับสมัคร

                    เลขานุการ         จำนวน  1  อัตรา

                    (มีภาระงานทั้งของภาควิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยีเคมีชีวภาพ และ ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์)

 

          2. อัตราเงินเดือน

                    ____________________________

 

          3. คุณสมบัติของผู้สมัคร

3.1 สัญชาติไทย

3.2 อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ถึงวันรับสมัคร

3.2 สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา

3.3 สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี

3.4 มีความรู้ความสามารถด้านอังกฤษ พูด อ่าน เขียน อยู่ในระดับดี

3.5 มีความยืดหยุ่นสูง ในด้านสถานที่และเวลาการปฎิบัติงาน ทำงานได้ทั้ง ศูนย์รังสิต และบางกะดี

3.6 สามารถทำงานด้าน Web Design/Programming หรือ Graphic Design จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

 

          4. หน้าที่ความรับผิดชอบ

                    งานส่วนเลขานุการภาควิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยีเคมีชีวภาพ

1 ช่วยงานประธานหลักสูตรและหัวหน้าภาควิชาด้านบริหารและวิชาการ

2 อำนวยความสะดวกในด้านธุรการ และบริการวิชาการแก่ อาจารย์ นักศึกษา และผู้มาติดต่อภาควิชาฯ

3 ประสานงานดำเนินการกิจกรรมต่างๆ ภายในภาควิชาฯ

4 งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

                    งานส่วนกิจการนักศึกษาฯ

 

 

          5. หลักฐานประกอบการสมัคร

5.1 ประวัติส่วนตัว (Resume)

5.2 สำเนาใบปริญญาบัตรและหลักฐานแสดงผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ฉบับ

5.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

5.4 รูปหน้าหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นดำ ขนาด 1-1.5 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี 1 รูป

5.5 สำเนาหลักฐานการได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร จำนวน 1 ฉบับ

5.6 หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน (ถ้ามี)

5.7 ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

 

          6. วิธีการสมัครเข้ารับการคัดเลือก

                    ส่งหลักฐานการสมัครมาที่ personnel@siit.tu.ac.th หรือ ส่งมาตามที่อยู่ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เลขที่ 99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง   อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 31 มกราคม พ.ศ. 2563

 

          7. เกณฑ์การคัดเลือก

                    การสอบข้อเขียน และการสอบสัมภาษณ์

 

          8. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

สถาบันฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกในวัน_________________ และจะติดต่อให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เข้ามาสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์กับทางสถาบันฯ

 

Application