Menu
RECRUITMENT
Job Opportunities at SIIT
SIIT is an international institute in Thammasat University. Instruction is conducted in English. We are located on the Rangsit Campus of Thammasat University. We offer attractive salaries, remuneration and benefits comparable to the private sector. Qualified individuals are sought to fill the following positions:
ช่างเทคนิค (Technician)
Number 1
Qualification

ประกาศสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เรื่อง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในสังกัดสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร สายสนับสนุนวิชาการ


ด้วยสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในสังกัดสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร สายสนับสนุนวิชาการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

          1. ตำแหน่งที่รับสมัคร

                    ช่างเทคนิค จำนวน  2  อัตรา

          2. คุณสมบัติของผู้สมัคร

                    2.1 สัญชาติไทย

                    2.2 อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ถึงวันรับสมัคร

                    2.3 สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป สาขาคอมพิวเตอร์ ไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

                    2.4 สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี

                    2.5 มีความรู้ความสามารถด้านอังกฤษ พูด อ่าน เขียน อยู่ในระดับพอใช้

                    2.6 หากมีประสบการณ์การทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

          3. หน้าที่ความรับผิดชอบ

                   3.1 ดูแลและบำรุงรักษาห้องปฏิบัติการการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ด้านคอมพิวเตอร์ของภาควิชา ICT

                   3.2 เขียนข้อกำหนด (Specifications) ของอุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์ที่ภาควิชาฯ ต้องการจัดซื้อ

                   3.3 งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

          4. หลักฐานประกอบการสมัคร

                   4.1 ประวัติส่วนตัว (Resume)

                   4.2 สำเนาใบปริญญาบัตรและหลักฐานแสดงผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ฉบับ

                   4.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

                   4.4 รูปหน้าหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นดำ ขนาด 1-1.5 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี 1 รูป

                   4.5 สำเนาหลักฐานการได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร จำนวน 1 ฉบับ

                   4.6 หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน (ถ้ามี)

                   4.7 ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

          5. วิธีการสมัครเข้ารับการคัดเลือก

                   ส่งหลักฐานการสมัครมาที่ personnel@siit.tu.ac.th หรือ ส่งมาตามที่อยู่ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เลขที่ 99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง   อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 31 มกราคม พ.ศ. 2563

          6. เกณฑ์การคัดเลือก

                    การสอบข้อเขียน และการสอบสัมภาษณ์

          7. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

                     สถาบันฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกในวันที่ __________ และจะติดต่อให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เข้ามาสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์กับทางสถาบันฯ

Application