Menu
PROCUREMENT (จัดซื้อจัดจ้าง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบปรับปรุงภายในห้องเรียน โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศ ณ วันที่ 13 กันยายน 2562
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 2 กันยายน 2562
ประกาศ ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
วันที่ 30 สิงหาคม 2562
ประกาศสาระสำคัญข้อตกลงซื้อวัสดุสำหรับ Lab IES๓๐๑ Manufacturing Tools and Operations จำนวน ๖๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือน พฤษภาคม ถึง เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒)
วันที่ 22 สิงหาคม 2562
ประกาศเชิญชวนการจ้างออกแบบปรับปรุงภายในห้องเรียน
ประกาศ ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2562
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
วันที่ 16 สิงหาคม 2562
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายระบบควบคุมการเข้า-ออก อาคารปฏิบัติการ ๒ จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 16 สิงหาคม 2562
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ไม่รวมค่าอะไหล่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 9 สิงหาคม 2562
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ สวนหย่อมและสนามหญ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 8 สิงหาคม 2562
ประกาศราคากลางการจ้างออกแบบปรับปรุงภายในห้องเรียน
ประกาศ ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2562
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
วันที่ 7 สิงหาคม 2562
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างบริการพยาบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 7 สิงหาคม 2562
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายน้ำดื่มบรรจุถังพลาสติกใส ขนาด ๑๘.๙ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 6 สิงหาคม 2562
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมลิฟต์ (แบบรวมอะไหล่) อาคารหอพัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 6 สิงหาคม 2562
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างเหมาบริการกำจัดและควบคุมปลวก มด แมลงสาบและหนู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 6 สิงหาคม 2562
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมลิฟต์ (แบบรวมอะไหล่) ศูนย์รังสิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 5 สิงหาคม 2562
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและงานบริการด้านเอกสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 5 สิงหาคม 2562
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมลิฟต์ (แบบรวมอะไหล่) บางกะดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 5 สิงหาคม 2562
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาตู้สาขาโทรศัพท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 5 สิงหาคม 2562
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ (รถตู้) พร้อมพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 5 สิงหาคม 2562
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ (รถบัส) พร้อมพนักงานขับรถยนต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 5 สิงหาคม 2562
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างต่ออายุลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ Mastercam โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 5 สิงหาคม 2562
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมประยุกต์ระบบงานบริการการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 5 สิงหาคม 2562
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างก่อสร้างลานจอดรถ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 2 สิงหาคม 2562
ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านอาหาร
ประกาศ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบควบคุมการเข้า-ออก อาคารปฏิบัติการ 2 จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2562
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างซ่อมแซมถนนลาดยางชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 23 กรกฎาคม 2562
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างก่อสร้างทาสีภายในและติดตั้งตัวกระแทก ภายในห้องเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 15 กรกฎาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ สวนหย่อมและสนามหญ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2562
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายระบบเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 12 กรกฎาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ไม่รวมค่าอะไหล่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานจอดรถ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2562
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 2 กรกฎาคม 2562
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายหน่วยเก็บข้อมูลบนเครือข่าย Network Attached Storage (NAS) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 2 กรกฎาคม 2562
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลแบบตั้งโต๊ะ GPUs Desktop Computer จำนวน ๖ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 2 กรกฎาคม 2562
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 2 กรกฎาคม 2562
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในห้องเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 2 กรกฎาคม 2562
ประกาศประกวดราคาซื้อระบบควบคุมการเข้า-ออก อาคารปฏิบัติการ 2 จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 27 มิถุนายน 2562 - 9 กรกฎาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและงานบริการด้านเอกสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ (รถบัส) พร้อมพนักงานขับรถยนต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ไม่รวมค่าอะไหล่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 24 มิถุนายน 2562 - 3 กรกฎาคม 2562
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ สวนหย่อมและสนามหญ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 24 มิถุนายน 2562 - 3 กรกฎาคม 2562
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการภาควิชา BCET ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 20 มิถุนายน 2562
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานจอดรถ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 19 มิถุนายน 2562 - 28 มิถุนายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขายทอดตลาดพัสดุ
วันที่ 19 มิถุนายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2562
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงอาหาร ศูนย์รังสิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 13 มิถุนายน 2562
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายกระดานไวท์บอร์ด พร้อมติดตั้ง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 11 มิถุนายน 2562
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายนาฬิกาดิจิตอล จำนวน ๒๕ เรือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 11 มิถุนายน 2562
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ (รถบัส) พร้อมพนักงานขับรถยนต์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 6 มิถุนายน 2562 - 17 มิถุนายน 2562
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและงานบริการด้านเอกสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 - 17 มิถุนายน 2562
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างปรับปรุงหอพัก บางกะดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 29 พฤษภาคม 2562
ร่างประกาศจ้าง และร่างเอกสาร ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและงานบริการด้านเอกสารด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 - 30 พฤษภาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดานไวท์บอร์ด พร้อมติดตั้ง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนาฬิกาดิจิตอล จำนวน 25 เรือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2562
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
วันที่ 27 พฤษภาคม 2562
ประกาศประกวดราคาซื้อระบบเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 - 5 มิถุนายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนเมษายน ๒๕๖๒)
วันที่ 27 พฤษภาคม 2562
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 - 17 มิถุนายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการภาควิชา BCET ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2562
ประกาศ ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
วันที่ 22 พฤษภาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงอาหาร ศูนย์รังสิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2562
รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการร้านอาหาร จำนวน 2 ร้าน
รับเอกสาร วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 - 19 มิถุนายน 2562
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายตู้ดูดควัน (Fume Hood) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 13 พฤษภาคม 2562
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายเก้าอี้เล็คเชอร์แถว ๒ ที่นั่ง จำนวน ๑๙๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 8 พฤษภาคม 2562
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขาย CAPACITOR ของระบบไฟฟ้า ๒๒ KVA / ๔๐๐V พร้อมติดตั้ง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะ
วันที่ 2 พฤษภาคม 2562
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงร้านอาหาร บางกะดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือน กุมภาพันธ์ ถึง เดือน เมษายน ๒๕๖๒)
วันที่ 2 พฤษภาคม 2562
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงอาหาร ศูนย์รังสิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 30 เมษายน 2562 - 13 พฤษภาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงหอพัก บางกะดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้ดูดควัน (Fume Hood) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 26 เมษายน 2562
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการภาควิชา BCET ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 24 เมษายน 2562 - 10 พฤษภาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อCAPACITOR ของระบบไฟฟ้า ๒๒ KVA / ๔๐๐V พร้อมติดตั้ง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 22 เมษายน 2562
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
วันที่ 17 เมษายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเก้าอี้เล็คเชอร์แถว 2 ที่นั่ง จำนวน 192 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 10 เมษายน 2562
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายโต๊ะปฏิบัติการ (Bench) จำนวน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 10 เมษายน 2562
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายเครื่องกรองน้ำระบบรีเวอร์ส ออสโมซิสคุณภาพสูงและน้ำปราศจากไอออน จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 10 เมษายน 2562
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงร้านอาหาร บางกะดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 28 มีนาคม 2562 - 23 เมษายน 2562
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงหอพัก บางกะดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 27 มีนาคม 2562 - 22 เมษายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะปฏิบัติการ (Bench) จำนวน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 26 มีนาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องกรองน้ำระบบรีเวอร์ส ออสโมซิสคุณภาพสูงและน้ำป ราศจากไอออน จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 26 มีนาคม 2562
ประกาศประกวดราคาซื้อเก้าอี้เล็คเชอร์แถว 2 ที่นั่ง จำนวน 192 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 22 มีนาคม 2562 - 4 เมษายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ ถึง เดือนมกราคม ๒๕๖๒)
วันที่ 13 มีนาคม 2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกาศ ณ วันที่ 6 มีนาคม 2562
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายซอฟต์แวร์ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ จำนวน ๑ ซอฟต์แวร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 5 มีนาคม 2562
ประกาศสรุปสาระสำคัญของข้อตกลงจ้างบริการฐานข้อมูล American Society of Civil Engineers (ASCE)
ประกาศ ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการฐานข้อมูล American Society of Civil Enginee rs (ASCE) โดย วิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซอฟต์แวร์ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ จำนวน ๑ ซอฟต์แวร์ โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ ถึง เดือนมกราคม ๒๕๖๒)
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ ถึง เดือนตุลาคม ๒๕๖๑)
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างปรับปรุงเครื่องวัดสามมิติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการภาควิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยีโยธา ชั้น ๑ อาคารปฏิบัติการหลังเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายระบบเชื่อมต่อ wi-max ระหว่างศูนย์รังสิตและศูนย์บางกะดี พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 23 มกราคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงเครื่องวัดสามมิติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ ง
ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบเชื่อมต่อ wi-max ระหว่างศูนย์รังสิตและศูนย์บางกะดี พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 10 มกราคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการภาควิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยีโยธา ชั้น ๑ อาคารปฏิบัติการหลังเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 10 มกราคม 2562
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายอุปกรณ์อากาศยานไร้คนขับ และกล้องถ่ายภาพหลายช่วงคลื่น (Drone and NDVI Multispectral camera) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 10 มกราคม 2562
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายโทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 9 มกราคม 2562
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูง (High Performance Computer) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 7 มกราคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสิทธิในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Mathematica โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม 2562
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายเครื่องผสมคอนกรีตแนวตั้ง (Concrete Mixer) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 4 มกราคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์อากาศยานไร้คนขับ และกล้องถ่ายภาพหลายช่วงคลื่น (Drone and NDVI Multispectral camera) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายเครื่องสูบน้ำขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 25 ธันวาคม 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 25 ธันวาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง จำน วน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อบอกรับวารสารวิชาการภาษาต่างประเทศ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน ๔ ชื่อเรื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูง (High Performance Computer) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องผสมคอนกรีตแนวตั้ง (Concrete Mixer) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายโต๊ะ (Desk) จำนวน ๒๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 19 ธันวาคม 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูง (High Performance Computer) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 12 ธันวาคม 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายตู้ดูดไอระเหยสารเคมี (Fume Hood) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 12 ธันวาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสูบน้ำขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายเครื่องกัดซีเอ็นซี จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 11 ธันวาคม 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายพัดลมไฟฟ้า (Electric Fan) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๕๖ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 11 ธันวาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะ (Desk) จำนวน ๒๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายเครื่องกำเนิดคลื่นเสียงความถี่สูง (Sonicator) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 4 ธันวาคม 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาตรวจเช็คสภาพตู้เมนไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 4 ธันวาคม 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายเครื่องพ่นด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasonic Spray) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างกั้นห้องเก็บเครื่องมือ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ อาคารปฏิบัติ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูง (High Performance Computer) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้ดูดไอระเหยสารเคมี (Fume Hood) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัดลมไฟฟ้า (Electric Fan) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๕๖ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาตรวจเช็คสภาพตู้เมนไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องกำเนิดคลื่นเสียงความถี่สูง (Sonicator) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขาย Raspberry PI จำนวน ๓๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องกัดซีเอ็นซี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพ่นด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasonic Spray) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกั้นห้องเก็บเครื่องมือ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ อาคารปฏิบัติการ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายเก้าอี้สำหรับจดบรรยาย ๓ ตัวติดกัน จำนวน ๓๖ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อRaspberry PI จำนวน ๓๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายเครื่องมือวิเคราะห์หาปริมาณธาตุและโลหะด้วยเทคนิค ICP จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกัดซีเอ็นซี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 - 14 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้สำหรับจดบรรยาย ๓ ตัวติดกัน จำนวน ๓๖ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้อง Staff Lounge และห้อง Fitness ศูนย์รังสิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 30 ตุลาคม 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายเครื่องทดสอบแรงบิดขนาด ๒๐๐ Nm (Torsion test equipment) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 29 ตุลาคม 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 29 ตุลาคม 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายเครื่องปฏิบัติการตรวจวัดสภาวะอากาศ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 25 ตุลาคม 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างแก้ไขรั่วซึมอาคารสนามแบตมินตัน (ส่วนที่เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 24 ตุลาคม 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 24 ตุลาคม 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายอุปกรณ์กระจายสัญญาณ จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 24 ตุลาคม 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายเครื่องพิมพ์ชิ้นงานสามมิติ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 18 ตุลาคม 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายชุดศึกษาการไหลของน้ำในรางเปิด ปรับท้องรางได้ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 18 ตุลาคม 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายชุดอุปกรณ์ออกแบบและเขียนโปรแกรมควบคุมระบบอัตโนมัติ จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 18 ตุลาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องทดสอบแรงบิดขนาด ๒๐๐ Nm (Torsion test equipment) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายนาฬิกาดิจิตอล จำนวน ๑๕ เรือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 10 ตุลาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องมือวิเคราะห์หาปริมาณธาตุและโลหะด้วยเทคนิค ICP จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบปรับปรุงหอพัก บางกะดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างแก้ไขรั่วซึมอาคารสนามแบดมินตัน (ส่วนที่เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2561
ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านอาหาร
ประกาศ ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์ออกแบบและเขียนโปรแกรมควบคุมระบบอัตโนมัติ จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 3 ตุลาคม 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) จำนวน ๘๐ units โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 3 ตุลาคม 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อชุดโต๊ะชลศาสตร์สำหรับจ่ายน้ำให้อุปกรณ์ทดลอง (Hydraulic Bench) จำนวน ๓ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 3 ตุลาคม 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อชุดทดลองปั๊มน้ำแบบต่ออนุกรม แบบขนาน (Compact Series And Parallel Pump Test Set) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 3 ตุลาคม 2561
ประกาศสาระสำคัญของสัญญาซื้อชุดทดลองหาการสูญเสียของของไหลในระบบปิด (Piping Loss Test Set) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 3 ตุลาคม 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อกล้องสำรวจแบบประมวลผลรวม (Total Station) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 3 ตุลาคม 2561
สรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง (DC high precision programmable power supply) จำนวน ๒๐ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 3 ตุลาคม 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อตู้อบความร้อน (Oven) จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 2 ตุลาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องปฏิบัติการตรวจวัดสภาวะอากาศ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนาฬิกาดิจิตอล จำนวน ๑๕ เรือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 26 กันยายน 2561
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องมือวิเคราะห์หาปริมาณธาตุและโลหะด้วยเทคนิค ICP จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 24 กันยายน 2561 - 2 ตุลาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์ชิ้นงานสามมิติ จำนวน 1 เครื่ีอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 24 กันยายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดศึกษาการไหลของน้ำในรางเปิด ปรับท้องรางได้ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 24 กันยายน 2561
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
วันที่ 24 กันยายน 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อบอร์ดติดประกาศ ขาตั้ง ๒ หน้า จำนวน ๒๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 24 กันยายน 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายเครื่องมือทดสอบด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasonic Testing Apparatus) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 19 กันยายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 18 กันยายน 2561
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องปฏิบัติการตรวจวัดสภาวะอากาศ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 18 กันยายน 2561 - 25 กันยายน 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างทำครุภัณฑ์ในห้องปฏิบัติการ IE ชั้น ๑ และชั้น ๒ อาคารปฏิบัติการ ๒ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 18 กันยายน 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อซอฟต์แวร์ Mastercam จำนวน ๑ ซอฟต์แวร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 18 กันยายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 17 กันยายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) จำนวน ๘๐ units โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 17 กันยายน 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อโปรแกรมสำหรับคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบสามมิติระบบเครือข่าย ๖๐ Users เวอร์ชั่นสำหรับการศึกษา จำนวน ๑ ซอฟต์แวร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 14 กันยายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้อบความร้อน (Oven) จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 13 กันยายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง (DC high precision programmable power supply) จำนวน ๒๐ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 13 กันยายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดโต๊ะชลศาสตร์สำหรับจ่ายน้ำให้อุปกรณ์ทดลอง (Hydraulic Bench) จำนวน ๓ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 13 กันยายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดทดลองปั๊มน้ำแบบต่ออนุกรม แบบขนาน (Compact Series And Parallel Pump Test Set) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 13 กันยายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องสำรวจแบบประมวลผลรวม (Total Station) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 13 กันยายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดทดลองหาการสูญเสียของของไหลในระบบปิด (Piping Loss Test Set) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 13 กันยายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อบอร์ดติดประกาศ ขาตั้ง ๒ หน้า จำนวน ๒๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 7 กันยายน 2561
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดศึกษาการไหลจของน้ำในรางเปิด ปรับท้องรางได้ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 7 กันยายน 2561 - 17 กันยายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องมือทดสอบด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasonic Testing Apparatus) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 6 กันยายน 2561
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์ชิ้นงานสามมิติ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 6 กันยายน 2561 - 17 กันยายน 2561
ประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 5 กันยายน 2561 - 12 กันยายน 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาตู้สาขาโทรศัพท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 5 กันยายน 2561
ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการร้านอาหาร (อาคารหอพักนักศึกษา)
รับเอกสาร วันที่ 3 กันยายน 2561 - 21 กันยายน 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายน้ำดื่มบรรจุถังพลาสติกใส ขนาด ๑๘.๙ ลิตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 31 สิงหาคม 2561
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
วันที่ 30 สิงหาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับ Lab IES๓๐๑ Manufacturing Tools and Operations จำนวน ๕๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำครุภัณฑ์ในห้องปฏิบัติการ IE ชั้น ๑ และชั้น ๒ อาคารปฏิบัติการ ๒ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโปรแกรมสำหรับคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบสามมิติระบบเครือข่าย ๖๐ Users เวอร์ชั่นสำหรับการศึกษา จำนวน ๑ ซอฟต์แวร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซอฟต์แวร์ Mastercam จำนวน ๑ ซอฟต์แวร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างเหมาบริการกำจัดและควบคุมปลวก มด แมลงสาบและหนู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 28 สิงหาคม 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ไม่รวมค่าอะไหล่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 28 สิงหาคม 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและงานบริการด้านเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 28 สิงหาคม 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมประยุกต์ระบบงานบริการการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 28 สิงหาคม 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ สวนหย่อมและสนามหญ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 27 สิงหาคม 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ (รถตู้) พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 27 สิงหาคม 2561
สรุปสาระคัญของสัญญาประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ (รถบัส) พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 27 สิงหาคม 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมลิฟท์ (แบบรวมอะไหล่) อาคารหอพัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 27 สิงหาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มบรรจุถังพลาสติกใส ขนาด ๑๘.๙ ลิตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2561
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
วันที่ 24 สิงหาคม 2561
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
วันที่ 24 สิงหาคม 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมลิฟท์ (แบบรวมอะไหล่) ศูนย์รังสิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 24 สิงหาคม 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างผู้ปฏิบัติงาน ณ ห้องพยาบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 24 สิงหาคม 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างกั้นห้องปฏิบัติการภาควิชา CGS ชั้น ๖ อาคารปฏิบัติการ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 24 สิงหาคม 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้อง Staff Lounge และห้อง Fitness ศูนย์รังสิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 24 สิงหาคม 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายเตาเผาเหนี่ยวนำไฟฟ้า (Induction Heater) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 24 สิงหาคม 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ จำนวน 20 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 23 สิงหาคม 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ จำนวน 42 ชุด โดยวิธีคัดเลือก
วันที่ 23 สิงหาคม 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญของประกวดราคาจ้างชุดโต๊ะปฏิบัติการเคมี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 7 สิงหาคม 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาประกวดราคาซื้อตู้ดูดควัน จำนวน 2 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 7 สิงหาคม 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาประกวดราคาซื้อระบบเครื่องปรับอากาศสำหรับอาคารปฎิบัติการ 2 พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 6 สิงหาคม 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการภาควิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยีโยธา ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการหลังเก่า โดยวิธีคัดเลือก
วันที่ 1 สิงหาคม 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างขนย้ายและติดตั้งเครื่องมือ ICP-OES โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 1 สิงหาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาโปรแกรมประยุกต์ระบบงานบริการการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมลิฟท์ (แบบรวมอะไหล่) บางกะดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดและงานบริการด้านเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาตู้สาขาโทรศัพท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมลิฟท์ (แบบรวมอะไหล่) ศูนย์รังสิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมลิฟท์ (แบบรวมอะไหล่) อาคารหอพัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้ปฏิบัติงาน ณ ห้องพยาบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ (รถบัส) พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้อง Staff Lounge และห้อง Fitness ศูนย์รังสิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและงานบริการด้านเอกสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการกำจัดและควบคุมปลวก มด แมลงสาบและหนู โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 20 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2561
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
วันที่ 25 กรกฎาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเตาเผาเหนี่ยวนำไฟฟ้า (Induction Heater) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ (รถตู้) พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาประกวดราคาซื้อเครื่องวัดรามาน (Raman Spectrometer System) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 17 กรกฎาคม 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 75 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 17 กรกฎาคม 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อตู้วางของ (Cabinet) จำนวน ๑๐ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 17 กรกฎาคม 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 17 กรกฎาคม 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) จำนวน 4 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 13 กรกฎาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญของประกวดราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 12 กรกฎาคม 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างขนย้ายเครื่องวัดการดูดซับเชิงเคมี พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 12 กรกฎาคม 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อกระดานไวท์บอร์ดแบบแม่เหล็กไร้รอยต่อ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 12 กรกฎาคม 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อชุดสื่อประกอบการเขียนโปรแกรม NI จำนวน ๘ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 12 กรกฎาคม 2561
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้อง Staff Lounge และห้อง Fitness ศูนย์รังสิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 - 18 กรกฎาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ไม่รวมค่าอะไหล่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบเครื่องปรับอากาศสำหรับอาคารปฏิบัติการ 2 พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ สวนหย่อมและสนามหญ้า ด้วยวิธีประกวดราคารอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการสาขาวิชา ME ชั้น (4-5 อาคารปฏิบัติการหลังเก่า) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2561
ประกาศ ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
วันที่ 9 กรกฎาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างชุดโต๊ะปฏิบัติการเคมี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อตู้ดูดควัน จำนวน 2 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้าและจอรับภาพชนิดมือดึง พร้อมติดตั้ง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 4 กรกฎาคม 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาประกวดราคาซื้อระบบเน็ตเวิร์ก สำหรับอาคารปฏิบัติการหลังใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 4 กรกฎาคม 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูง (High Performance Computer) จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 4 กรกฎาคม 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L๒) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 4 กรกฎาคม 2561
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ (รถบัส) พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 งาน
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 - 18 กรกฎาคม 2561
ประกาศประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 20 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 - 12 กรกฎาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขนย้ายและติดตั้งเครื่องมือ ICP-OES โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขนย้ายและติดตั้งเครื่องมือ ICP-OES โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ วันที่ 2 กรกฎาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้วางของ (Cabinet) จำนวน ๑๐ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ วันที่ 26 มิถุนายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดสื่อประกอบการเขียนโปรแกรม NI จำนวน ๘ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ วันที่ 26 มิถุนายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2561
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
วันที่ 26 มิถุนายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อบอกรับวารสารสำนักพิมพ์ Elsevier จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขนย้ายเครื่องวัดการดูดซับเชิงเคมี พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง
วันที่ประกาศ วันที่ 25 มิถุนายน 2561
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและงานบริการด้านเอกสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 25 มิถุนายน 2561 - 16 กรกฎาคม 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อโต๊ะทำงานรูปตัวแอลพร้อมตู้ใต้โต๊ะ จำนวน ๑๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 22 มิถุนายน 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญของซื้อSwitching Box จำนวน ๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 22 มิถุนายน 2561
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการสาขาวิชา ME (ชั้น 4 - 5 อาคารปฏิบัติการหลังเก่า) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 22 มิถุนายน 2561 - 4 กรกฎาคม 2561
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ไม่ร่วมค่าอะไหล่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 19 มิถุนายน 2561 - 4 กรกฎาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดรามาน (Raman Spectrometer System) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2561
ประกาศประกวดราคาซื้อตู้ดูดควัน จำนวน 2 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 19 มิถุนายน 2561 - 26 มิถุนายน 2561
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ไม่ร่วมค่าอะไหล่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 19 มิถุนายน 2561 - 4 กรกฎาคม 2561
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ สวนหย่อมและสนามหญ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 19 มิถุนายน 2561 - 4 กรกฎาคม 2561
ประกาศประกวดราคาซื้อระบบเครื่องปรับอากาศสำหรับอาคารปฏิบัติการ ๒ พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 19 มิถุนายน 2561 - 4 กรกฎาคม 2561
ประกวดราคาจ้างทำชุดโต๊ะปฏิบัติการเคมี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 19 มิถุนายน 2561 - 26 มิถุนายน 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อโต๊ะปฏิบัติการ (Desk) จำนวน ๒๔ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 19 มิถุนายน 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อโต๊ะเรียน จำนวน ๕๖ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 19 มิถุนายน 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อเก้าอี้ปฏิบัติการ (Chairs) จำนวน ๒๔๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 19 มิถุนายน 2561
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการภาควิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยีโยธา ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการหลังเก่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 75 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อเก้าอี้เรียน จำนวน ๑๖๘ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 18 มิถุนายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูง (High Performance Computer) จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ วันที่ 18 มิถุนายน 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญของประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างปรับปรุงบางส่วนของชั้น 1 และชั้น 2 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ อาคารปฏิบัติการหลังใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 15 มิถุนายน 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาประกวดราคาซื้อตู้ดูดควัน (Fume Hood) พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 15 มิถุนายน 2561
ประกาศร่างประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและงานบริการด้านเอกสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 14 มิถุนายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้าและจอรับภาพชนิดมือดึง พร้อมติดตั้ง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ วันที่ 13 มิถุนายน 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างเหมาบริการจัดนิทรรศการพิธีเปิดอาคารปฏิบัติการ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 13 มิถุนายน 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาประกวดราคาซื้อกล้องวัดมุมอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 6 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 13 มิถุนายน 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อกล้องสำรวจแบบประมวลผลรวม (Total Station) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 13 มิถุนายน 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญของซื้อเครื่องทดสอบ Los Angeles Abrasion Machine จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 13 มิถุนายน 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม GPS (Handheld GPS Equipment) จำนวน ๖ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 13 มิถุนายน 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อซื้อกล้องระดับอัตโนมัติ (Automatic Level) จำนวน ๖ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 13 มิถุนายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) จำนวน 4 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญของประกวดราคาซื้อชุดทดสอบหาค่าแรงเฉือนตรง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 8 มิถุนายน 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญของประกวดราคาซื้อชุดทดสอบหาค่าแรงเฉือนโดยแรงกดแบบสามแกน จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 8 มิถุนายน 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อม่านปรับแสงแนวตั้ง จำนวน ๗๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 8 มิถุนายน 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาประกวดราคาจ้างทำโต๊ะปฏิบัติการ จำนวน 20 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 8 มิถุนายน 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้ออุปกรณ์ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร สำหรับอาคารปฏิบัติการหลังใหม่ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 8 มิถุนายน 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อเก้าอี้สำหรับจดบรรยาย 3 ตัวติดกัน จำนวน 54 ตัว
วันที่ 8 มิถุนายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบเน็ตเวิร์ก สำหรับอาคารปฏิบัติการหลังใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2561
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
วันที่ประกาศ วันที่ 7 มิถุนายน 2561
รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการร้านอาหาร
รับเอกสาร วันที่ 7 มิถุนายน 2561 - 6 กรกฎาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะเรียน จำนวน ๕๖ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ วันที่ 5 มิถุนายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะทำงานรูปตัวแอลพร้อมตู้ใต้โต๊ะ จำนวน ๑๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ วันที่ 5 มิถุนายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้ปฏิบัติการ (Chairs) จำนวน ๒๔๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ วันที่ 4 มิถุนายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะปฏิบัติการ (Desk) จำนวน ๒๔ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ วันที่ 4 มิถุนายน 2561
ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 75 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 4 มิถุนายน 2561 - 11 มิถุนายน 2561
ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จํานวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 1 มิถุนายน 2561 - 15 มิถุนายน 2561
ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดรามาน (Raman Spectrometer System) จํานวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 1 มิถุนายน 2561 - 8 มิถุนายน 2561
ประกวดราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการภาควิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยีโยธา ชั้น ๑ อาคารปฏิบัติการหลังเก่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 1 มิถุนายน 2561 - 12 มิถุนายน 2561
ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
วันที่ 31 พฤษภาคม 2561
ประกาศ ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
วันที่ 31 พฤษภาคม 2561
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
วันที่ 31 พฤษภาคม 2561
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
วันที่ 31 พฤษภาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อSwitching Box จำนวน ๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้งาน
รับเอกสาร วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 - 5 มิถุนายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดนิทรรศการพิธีเปิดอาคารปฏิบัติการ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2561
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561
ประกวดราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 - 7 มิถุนายน 2561
ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) จำนวน 4 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 - 6 มิถุนายน 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อชุดทดสอบเพื่อหากำลังต้านทานแรงเฉือนของดิน (Unconfined Compression Test Apparatus) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 23 พฤษภาคม 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อชุดทดสอบแคลิฟอร์เนียแบริ่งเรโช (California Bearing Ratio Apparatus) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 23 พฤษภาคม 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อชุดทดสอบหาค่าการทรุดตัวของดิน Consolidation Test Apparatus (Oedometer) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 23 พฤษภาคม 2561
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
วันที่ 22 พฤษภาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล้องวัดมุมอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 6 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม GPS (Handheld GPS Equipment) จำนวน ๖ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ วันที่ 21 พฤษภาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องทดสอบ Los Angeles Abrasion Machine จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ วันที่ 21 พฤษภาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องสำรวจแบบประมวลผลรวม (Total Station) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ วันที่ 21 พฤษภาคม 2561
ประกาศประกวดราคาซื้อระบบเน็ตเวิร์ก สำหรับอาคารปฏิบัติการหลังใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 - 30 พฤษภาคม 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการภาควิชา BCET
วันที่ 21 พฤษภาคม 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง
วันที่ 21 พฤษภาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องระดับอัตโนมัติ (Automatic Level) จำนวน ๖ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ วันที่ 21 พฤษภาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อม่านปรับแสงแนวตั้ง จำนวน ๗๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ วันที่ 17 พฤษภาคม 2561
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
วันที่ 17 พฤษภาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดทดสอบหาค่าแรงเฉือนโดยแรงกดแบบสามแกน จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดทดสอบหาค่าแรงเฉือนตรง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2561
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) จำนวน 4 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบางส่วนของชั้น 1 และชั้น 2 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ อาคารปฏิบัติการหลังใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2561
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้ออุปกรณ์ไร้สาย Access Point)
วันที่ 9 พฤษภาคม 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างก่อสร้างทาสีภายนอกสำหรับอาคารสิรินธราลัยฯ
วันที่ 9 พฤษภาคม 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายเครื่องมือบันทึกผลการทดสอบโครงสร้าง
วันที่ 8 พฤษภาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเก้าอี้สำหรับจดบรรยาย 3 ตัวติดกัน จำนวน 54 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดทดสอบเพื่อหากำลังต้านทานแรงเฉือนของดิน (Unconfined Compression Test Apparatus) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ วันที่ 7 พฤษภาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดทดสอบแคลิฟอร์เนียแบริ่งเรโช (California Bearing Ratio Apparatus) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ วันที่ 7 พฤษภาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดทดสอบหาค่าการทรุดตัวของดิน Consolidation Test Apparatus (Oedometer) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ วันที่ 7 พฤษภาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างทำโต๊ะปฏิบัติการ จำนวน 20 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2561
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อระบบเน็ตเวิร์ก สำหรับอาคารปฏิบัติการหลังใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน 2561
ประกวดราคาซื้อกล้องวัดมุมอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 6 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 30 เมษายน 2561 - 11 พฤษภาคม 2561
ประกวดราคาซื้อชุดทดสอบหาค่าแรงเฉือนโดยแรงกดแบบสามแกน จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 30 เมษายน 2561 - 9 พฤษภาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สมรรถะสูง จำนวน 20 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน 2561
ประกวดราคาซื้อชุดทดสอบหาค่าแรงเฉือนตรง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 27 เมษายน 2561 - 9 พฤษภาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) จำนวน ๔๖ units โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 26 เมษายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ SAP จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 23 เมษายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการภาควิชา BCET ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 23 เมษายน 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบางส่วนของชั้น1 และชั้น2 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ อาคารปฏิบัติการหลังใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 20 เมษายน 2561 - 3 พฤษภาคม 2561
ประกวดราคาซื้อตู้ดูดควัน (Fume Hood) จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 18 เมษายน 2561 - 8 พฤษภาคม 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ และชุดอุปกรณ์ HDMI พร้อมติดตั้ง
วันที่ 18 เมษายน 2561
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 20 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 17 เมษายน 2561
ประกวดราคาซื้อเก้าอี้สำหรับจดบรรยาย 3 ตัวติดกัน จำนวน 54 ตัว ด้วยวิธิีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 17 เมษายน 2561 - 26 เมษายน 2561
ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 17 เมษายน 2561 - 2 พฤษภาคม 2561
ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) จำนวน 4 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 11 เมษายน 2561 - 1 พฤษภาคม 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อโต๊ะปฏิบัติการ
วันที่ 11 เมษายน 2561
ประกวดราคา ซื้อระบบเน็ตเวิร์ก สำหรับอาคารปฏิบัติการหลังใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 5 เมษายน 2561 - 24 เมษายน 2561
ประกวดราคาจ้างทำโต๊ะปฏิบัติการ จำนวน 20 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 5 เมษายน 2561 - 23 เมษายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทาสีภายนอกสำหรับอาคารสิรินธราลัย อาคารท่านผู้หญิงฯ หอนาฬิกา (บางกะดี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 4 เมษายน 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อระบบโสตทัศนูปกรณ์พร้อมติดตั้ง
วันที่ 3 เมษายน 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างก่อสร้างฐานรากรับหลังคาลานจอดที่มาจากหน้าอาคารปฏิบ้ัติการหลังใหม่
วันที่ 3 เมษายน 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฯ
วันที่ 3 เมษายน 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อเครื่องวิเคราะห์ค่าประสิทธิภาพการเผาไหม้
วันที่ 2 เมษายน 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) จำนวน 4 เครื่อง
วันที่ 27 มีนาคม 2561
ประกวดราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการ BCET ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 23 มีนาคม 2561 - 11 เมษายน 2561
ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง จำนวน 20 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 23 มีนาคม 2561 - 19 เมษายน 2561
ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ขายและยื่นซองสอบราคา วันที่ 21 มีนาคม 2561
ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 20 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 21 มีนาคม 2561 - 2 เมษายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโต๊ะปฏิบัติการ จำนวน 5 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 20 มีนาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการฐานข้อมูล American Society of Civil Engineers (ASCE) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ วันที่ 20 มีนาคม 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทาสีภายนอกสำหรับอาคารสิรินธราลัย อาคารท่านผู้หญิงฯ หอนาฬิกา (บางกะดี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 19 มีนาคม 2561 - 28 มีนาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างฐานรากรับหลังคาลานจอดที่มาจากหน้าอาคารปฏิบัติการหลังใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ วันที่ 19 มีนาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซอฟต์แวร์สำหรับจำลองสภาพการจราจร (VISSIM) จำนวน ๑ License โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ วันที่ 19 มีนาคม 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญสัญญาซื้อขายเก้าอี้เลคเชอร์
วันที่ 15 มีนาคม 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญของส้ญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นผิวห้องปฏิบัติการภาควิชา CGS
วันที่ 15 มีนาคม 2561
ประกวดราคาซื้อเครื่องมือบันทึกผลการทดสอบโครงสร้าง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 13 มีนาคม 2561 - 29 มีนาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวิเคราะห์ค่าประสิทธิภาพการเผาไหม้ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ วันที่ 12 มีนาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ วันที่ 12 มีนาคม 2561
ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
วันที่ 12 มีนาคม 2561
ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
วันที่ 12 มีนาคม 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างทาสีภายนอกสำหรับอาคารสำนักงานหลังเดิม อาคารสำนักงานหลังใหม่ อาคารปฏิบัติการ (ศูนย์รังสิต)
วันที่ 7 มีนาคม 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Workstation Computer)
วันที่ 7 มีนาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบโสตทัศนูปกรณ์พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 7 มีนาคม 2561
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
วันที่ 5 มีนาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงพื้นผิวห้องปฏิบัติการภาควิชา CGS โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ วันที่ 2 มีนาคม 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 และ L3) ขนาด 24 ช่อง
วันที่ 2 มีนาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๑๓๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
ประกวดราคาซื้อโต๊ะปฏิบัติการ จำนวน ๕ ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L๒ และ L๓) ขนาด ๒๔ ช่อง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศประกวดราคาซื้อระบบโสตทัศนูปกรณ์พร้อมติดตั้ง
รับเอกสาร วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 - 26 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศ ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Workstation Computer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อระบบโสตทัศนูปกรณ์พร้อมติดตั้ง
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทาสีภายนอกสำหรับอาคารสำนักงานหลังเดิม อาคารสำนักงานหลังใหม่ อาคารปฏิบัติการ (ศูนย์รังสิต)
ประกาศ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อบอกรับวารสารวิชาการภาษาต่างประเทศ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญของข้อตกลงซื้อบอกรับวารสารวิชาการภาษาต่างประเทศ สาขาวิศวกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างก่อสร้างซ่อมพื้นสนามแบดมินตัน
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ พร้อมติดตั้ง
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเจาะสำรวจและทดสอบตัวอย่างดินในทะเลบริเวณชายฝั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ วันที่ 31 มกราคม 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสััญญาจ้างปรับปรุงพัฒนาโปรแกรม DAccount
วันที่ 30 มกราคม 2561
ตอบข้อซักถามงานจ้างก่อสร้างทาสีภายนอกสำหรับอาคารสำนักงานหลังเดิม อาคารสำนักงานหลังใหม่ อาคารปฏิบัติการ (ศูนย์รังสิต)
วันที่ 26 มกราคม 2561
ประกาศประกวดราคาซื้อระบบโสตทัศนูปกรณ์พร้อมติดตั้ง
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 25 มกราคม 2561 - 2 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้งาน
รับเอกสาร วันที่ 25 มกราคม 2561 - 31 มกราคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ วันที่ 22 มกราคม 2561
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
วันที่ 22 มกราคม 2561
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างทาสีภายนอกสำหรับอาคารสำนักงานหลังเดิม อาคารสำนักงานหลังใหม่ อาคารปฏิบัติการ (ศูนย์รังสิต)
รับเอกสาร วันที่ 22 มกราคม 2561 - 31 มกราคม 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างผู้ปฎิบัติงาน ณ ห้องพยาบาล
วันที่ 18 มกราคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงพัฒนาโปรแกรม DAccount โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ วันที่ 16 มกราคม 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายตู้อบสูญญากาศ (Vacuum Oven)
วันที่ 9 มกราคม 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายตู้ดูดควันสำหรับเครื่องเตาเผาอุณหภูมิสูงพร้อมติดตั้ง (Fume Hood for Furnace)
วันที่ 4 มกราคม 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างปรับปรุงเปลี่ยนหลังคาอาคารสำนักงานหลังเก่า
วันที่ 4 มกราคม 2561
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
วันที่ 29 ธันวาคม 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้ปฏิบัติงาน ณ ห้องพยาบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ วันที่ 26 ธันวาคม 2560
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างก่อสร้างตู้ควบคุมสวิทซ์ไฟฟ้าแรงสูงพร้อมติดตั้งและอุปกรณ์สำหรับอาคารปฎิบัติการหลังใหม่
วันที่ 21 ธันวาคม 2560
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างทำชุดอุปกรณ์ Glovebox
วันที่ 21 ธันวาคม 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้อบสูญญากาศ (Vacuum Oven) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2560
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายเก้าอี้เรียน
วันที่ 20 ธันวาคม 2560
ประกาศสรุปสัญญาซื้อขายโต๊ะและเก้าอี้ห้องประชุม
วันที่ 20 ธันวาคม 2560
ประกาศสรุปสัญญาซื้อขายเครื่องวัดการดูดซับเชิงเคมี
วันที่ 20 ธันวาคม 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้ดูดควันสำหรับเครื่องเตาเผาอุณหภูมิสูงพร้อมติดตั้ง (Fume Hood for Furnace) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ วันที่ 18 ธันวาคม 2560
ประกาศ ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
วันที่ 14 ธันวาคม 2560
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
วันที่ 14 ธันวาคม 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าบริการ computational unit จำนวน ๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2560
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาเช่าสิทธิในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Mathematica ปีที่ 3
วันที่ 7 ธันวาคม 2560
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อซอฟต์แวร์ Mastercam จำนวน 1 ซอฟต์แวร์
วันที่ 7 ธันวาคม 2560
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาเครื่องวัดสัญญาณแบบดิจิตอล จำนวน 8 เครื่อง
วันที่ 7 ธันวาคม 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างทำชุดอุปกรณ์ Glovebox จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 7 ธันวาคม 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเปลี่ยนหลังคาอาคารสำนักงานหลังเก่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 4 ธันวาคม 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้เรียน จำนวน 60 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชั้นวางหนังสือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะและเก้าอี้ห้องประชุม จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
ประกาศประกวดราคาจ้างทำชุดอุปกรณ์ Glovebox จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รับเอกสาร วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 - 28 พฤศจิกายน 2560
ตอบข้อซักถามงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงเปลี่ยนหลังคาอาคารสำนักงานหลังเก่า
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเปลี่ยนหลังคาอาคารสำนักงานหลังเก่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รับเอกสาร วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 - 26 พฤศจิกายน 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตู้ควบคุมสวิทซ์ไฟฟ้าแรงสูง พร้อมติดตั้งและอุปกรณ์สำหรับอาคารปฏิบัติการหลังใหม่ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดการดูดซับเชิงเคมี จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าสิทธิในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Mathematica ปีที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซอฟต์แวร์ Mastercam จำนวน 1 ซอฟต์แวร์
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
วันที่ประกาศ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดสัญญาณแบบดิจิตอล จำนวน ๘ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างตู้ควบคุมสวิทซ์ไฟฟ้าแรงสูง พร้อมติดตั้งและอุปกรณ์สำหรับอาคารปฏิบัติการหลังใหม่ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 31 ตุลาคม 2560 - 7 พฤศจิกายน 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉินพร้อมการติดตั้งอาคารปฏิบัติการหลังใหม่
วันที่ 25 ตุลาคม 2560
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
วันที่ 12 ตุลาคม 2560
ประกาศราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉินพร้อมการติดตั้งอาคารปฏิบัติการหลังใหม่
ขายซองประกวดราคา วันที่ 15 กันยายน 2560
ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉินพร้อมติดตั้งอาคารปฏิบัติการหลังใหม่
วันที่ 16 สิงหาคม 2560
ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการร้านอาหาร
รับเอกสารและยื่นใบสมัคร วันที่ 7 สิงหาคม 2560 - 16 สิงหาคม 2560
ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อลิฟท์โดยสารพร้อมติดตั้ง
วันที่ 31 กรกฎาคม 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างติดฟิล์มกรองแสง ห้องสมุดฯ ชั้น 1 และชั้น 2
วันที่ 24 กรกฎาคม 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดสอบราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักรักษาต้นไม้ สวนหย่อมและสนามหญ้า
วันที่ 24 กรกฎาคม 2560
ผลการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้า
วันที่ประกาศ วันที่ 19 กรกฎาคม 2560
ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
วันที่ 14 กรกฎาคม 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงสำนักงาน ชั้นที่ 2 อาคาร IT/MT และอาคารท่านผู้หญิงฯ
วันที่ประกาศ วันที่ 3 กรกฎาคม 2560
ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉินพร้อมติดตั้งอาคารปฏิบัติการหลังใหม่
ขายซองประกวดราคา วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 - 13 กรกฎาคม 2560
สอบราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
ขายและยื่นซองสอบราคา วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 - 18 กรกฎาคม 2560
สอบราคาจ้างติดฟิล์มกรองแสง ห้องสมุด ชั้น 1 และชั้น 2
ขายและยื่นซองสอบราคา วันที่ 28 มิถุนายน 2560 - 12 กรกฎาคม 2560
ประกวดราคาจ้างเหมางานดูแลรักษาความสะอาดและงานบริการด้านเอกสาร
ขายซองประกวดราคา วันที่ 28 มิถุนายน 2560
ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อตู้คอนเทนเนอร์พร้อมตกแต่งและติดตั้ง (Container Equipment with installation)
วันที่ประกาศ วันที่ 14 มิถุนายน 2560
ประกาศประกวดราคาซื้อลิฟท์โดยสารพร้อมติดตั้งอาคารปฏิบัติการหลังใหม่
ขายซองประกวดราคา วันที่ 14 มิถุนายน 2560 - 23 มิถุนายน 2560
สอบราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ สวนหย่อมและสนามหญ้า
ขายและยื่นซองสอบราคา วันที่ 14 มิถุนายน 2560 - 26 มิถุนายน 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างปรับปรุงหลังคาทางเดินระหว่างอาคาร
ประกาศผล วันที่ 7 มิถุนายน 2560
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
ขายซองประกวดราคา วันที่ 1 มิถุนายน 2560 - 12 มิถุนายน 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อ chair for student
วันที่ 29 พฤษภาคม 2560
ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้า
รับเอกสารและยื่นใบสมัคร วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 - 15 มิถุนายน 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่อง High Performance Liquid Chromatography
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 19 พฤษภาคม 2560
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงสำนักงาน ชั้นที่ 2 อาคาร IT/MT และอาคารท่านผู้หญิงฯ
ขายซองประกวดราคา วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 - 29 พฤษภาคม 2560
สอบราคาซื้อตู้คอนเทนเนอร์พร้อมตกแต่งและติดตั้ง (Container Equipment with installation)
ขายและยื่นซองสอบราคา วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 - 24 พฤษภาคม 2560
สอบราคาจ้างปรับปรุงหลังคาทางเดินระหว่างอาคาร
ขายและยื่นซองสอบราคา วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 - 23 พฤษภาคม 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงและกั้นห้อง server ทะเบียน, ห้องเก็บของชั้น 1,2,5 และห้องเรียนชั้น 3
ประกาศผล วันที่ 5 พฤษภาคม 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงและกั้นห้อง Media Center Room
ประกาศผล วันที่ 5 พฤษภาคม 2560
ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อ Container Equipment with installation
วันที่ 2 พฤษภาคม 2560
ประกาศสอบราคาซื้อ Chair for student
ขายและยื่นซองสอบราคา วันที่ 27 เมษายน 2560 - 16 พฤษภาคม 2560
ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างปรับปรุงเปลี่ยนหลังคาอาคารสำนักงานหลังเดิม
วันที่ 5 เมษายน 2560
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่อง High Performance Liquid Chromatography
ขายซองประกวดราคา วันที่ 30 มีนาคม 2560 - 18 เมษายน 2560
ประกาศสอบราคาซื้อ Container Equipment with installation
ขายและยื่นซองสอบราคา วันที่ 30 มีนาคม 2560 - 10 เมษายน 2560
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงและกั้นห้อง Media Center Room
ขายและยื่นซองสอบราคา วันที่ 27 มีนาคม 2560 - 4 เมษายน 2560
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงและกั้นห้อง Server ทะเบียน,ห้องเก็บของชั้น1, ชั้น2, ชั้น 5 และห้องเรียนชั้น 3
ขายและยื่นซองสอบราคา วันที่ 27 มีนาคม 2560 - 3 เมษายน 2560
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเครื่อง High Performance Liquid Chromatography
วันที่ 6 มีนาคม 2560
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงเปลี่ยนหลังคาอาคารสำนักงานหลังเดิม
ขายซองประกวดราคา วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 - 2 มีนาคม 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารปฏิบัติการหลังใหม่
ประกาศผล วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560
ประกวดราคาซื้อเครื่อง High Performance Liquid Chromatography
ขายซองประกวดราคา วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 - 9 กุมภาพันธ์ 2560
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารปฏิบัติการหลังใหม่
ขายซองประกวดราคา วันที่ 4 มกราคม 2560 - 16 มกราคม 2560