Menu
PROCUREMENT (จัดซื้อจัดจ้าง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล้องวัดมุมอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 6 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม GPS (Handheld GPS Equipment) จำนวน ๖ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ วันที่ 21 พฤษภาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องทดสอบ Los Angeles Abrasion Machine จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ วันที่ 21 พฤษภาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องสำรวจแบบประมวลผลรวม (Total Station) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ วันที่ 21 พฤษภาคม 2561
ประกาศประกวดราคาซื้อระบบเน็ตเวิร์ก สำหรับอาคารปฏิบัติการหลังใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 - 30 พฤษภาคม 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการภาควิชา BCET
วันที่ 21 พฤษภาคม 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง
วันที่ 21 พฤษภาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องระดับอัตโนมัติ (Automatic Level) จำนวน ๖ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ วันที่ 21 พฤษภาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อม่านปรับแสงแนวตั้ง จำนวน ๗๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ วันที่ 17 พฤษภาคม 2561
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
วันที่ 17 พฤษภาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดทดสอบหาค่าแรงเฉือนโดยแรงกดแบบสามแกน จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดทดสอบหาค่าแรงเฉือนตรง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2561
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) จำนวน 4 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบางส่วนของชั้น 1 และชั้น 2 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ อาคารปฏิบัติการหลังใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2561
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้ออุปกรณ์ไร้สาย Access Point)
วันที่ 9 พฤษภาคม 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างก่อสร้างทาสีภายนอกสำหรับอาคารสิรินธราลัยฯ
วันที่ 9 พฤษภาคม 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายเครื่องมือบันทึกผลการทดสอบโครงสร้าง
วันที่ 8 พฤษภาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเก้าอี้สำหรับจดบรรยาย 3 ตัวติดกัน จำนวน 54 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดทดสอบเพื่อหากำลังต้านทานแรงเฉือนของดิน (Unconfined Compression Test Apparatus) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ วันที่ 7 พฤษภาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดทดสอบแคลิฟอร์เนียแบริ่งเรโช (California Bearing Ratio Apparatus) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ วันที่ 7 พฤษภาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดทดสอบหาค่าการทรุดตัวของดิน Consolidation Test Apparatus (Oedometer) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ วันที่ 7 พฤษภาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างทำโต๊ะปฏิบัติการ จำนวน 20 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2561
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อระบบเน็ตเวิร์ก สำหรับอาคารปฏิบัติการหลังใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน 2561
ประกวดราคาซื้อกล้องวัดมุมอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 6 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 30 เมษายน 2561 - 11 พฤษภาคม 2561
ประกวดราคาซื้อชุดทดสอบหาค่าแรงเฉือนโดยแรงกดแบบสามแกน จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 30 เมษายน 2561 - 9 พฤษภาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สมรรถะสูง จำนวน 20 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน 2561
ประกวดราคาซื้อชุดทดสอบหาค่าแรงเฉือนตรง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 27 เมษายน 2561 - 9 พฤษภาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการภาควิชา BCET ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 23 เมษายน 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบางส่วนของชั้น1 และชั้น2 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ อาคารปฏิบัติการหลังใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 20 เมษายน 2561 - 3 พฤษภาคม 2561
ประกวดราคาซื้อตู้ดูดควัน (Fume Hood) จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 18 เมษายน 2561 - 8 พฤษภาคม 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ และชุดอุปกรณ์ HDMI พร้อมติดตั้ง
วันที่ 18 เมษายน 2561
ประกวดราคาซื้อเก้าอี้สำหรับจดบรรยาย 3 ตัวติดกัน จำนวน 54 ตัว ด้วยวิธิีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 17 เมษายน 2561 - 26 เมษายน 2561
ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 17 เมษายน 2561 - 2 พฤษภาคม 2561
ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) จำนวน 4 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 11 เมษายน 2561 - 1 พฤษภาคม 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อโต๊ะปฏิบัติการ
วันที่ 11 เมษายน 2561
ประกวดราคา ซื้อระบบเน็ตเวิร์ก สำหรับอาคารปฏิบัติการหลังใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 5 เมษายน 2561 - 24 เมษายน 2561
ประกวดราคาจ้างทำโต๊ะปฏิบัติการ จำนวน 20 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 5 เมษายน 2561 - 23 เมษายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทาสีภายนอกสำหรับอาคารสิรินธราลัย อาคารท่านผู้หญิงฯ หอนาฬิกา (บางกะดี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 4 เมษายน 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อระบบโสตทัศนูปกรณ์พร้อมติดตั้ง
วันที่ 3 เมษายน 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างก่อสร้างฐานรากรับหลังคาลานจอดที่มาจากหน้าอาคารปฏิบ้ัติการหลังใหม่
วันที่ 3 เมษายน 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฯ
วันที่ 3 เมษายน 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อเครื่องวิเคราะห์ค่าประสิทธิภาพการเผาไหม้
วันที่ 2 เมษายน 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) จำนวน 4 เครื่อง
วันที่ 27 มีนาคม 2561
ประกวดราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการ BCET ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 23 มีนาคม 2561 - 11 เมษายน 2561
ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง จำนวน 20 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 23 มีนาคม 2561 - 19 เมษายน 2561
ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ขายและยื่นซองสอบราคา วันที่ 21 มีนาคม 2561
ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 20 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 21 มีนาคม 2561 - 2 เมษายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโต๊ะปฏิบัติการ จำนวน 5 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 20 มีนาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการฐานข้อมูล American Society of Civil Engineers (ASCE) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ วันที่ 20 มีนาคม 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทาสีภายนอกสำหรับอาคารสิรินธราลัย อาคารท่านผู้หญิงฯ หอนาฬิกา (บางกะดี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 19 มีนาคม 2561 - 28 มีนาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างฐานรากรับหลังคาลานจอดที่มาจากหน้าอาคารปฏิบัติการหลังใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ วันที่ 19 มีนาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซอฟต์แวร์สำหรับจำลองสภาพการจราจร (VISSIM) จำนวน ๑ License โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ วันที่ 19 มีนาคม 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญสัญญาซื้อขายเก้าอี้เลคเชอร์
วันที่ 15 มีนาคม 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญของส้ญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นผิวห้องปฏิบัติการภาควิชา CGS
วันที่ 15 มีนาคม 2561
ประกวดราคาซื้อเครื่องมือบันทึกผลการทดสอบโครงสร้าง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 13 มีนาคม 2561 - 29 มีนาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวิเคราะห์ค่าประสิทธิภาพการเผาไหม้ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ วันที่ 12 มีนาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ วันที่ 12 มีนาคม 2561
ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
วันที่ 12 มีนาคม 2561
ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
วันที่ 12 มีนาคม 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างทาสีภายนอกสำหรับอาคารสำนักงานหลังเดิม อาคารสำนักงานหลังใหม่ อาคารปฏิบัติการ (ศูนย์รังสิต)
วันที่ 7 มีนาคม 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Workstation Computer)
วันที่ 7 มีนาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบโสตทัศนูปกรณ์พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 7 มีนาคม 2561
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
วันที่ 5 มีนาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงพื้นผิวห้องปฏิบัติการภาควิชา CGS โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ วันที่ 2 มีนาคม 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 และ L3) ขนาด 24 ช่อง
วันที่ 2 มีนาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๑๓๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
ประกวดราคาซื้อโต๊ะปฏิบัติการ จำนวน ๕ ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศประกวดราคาซื้อระบบโสตทัศนูปกรณ์พร้อมติดตั้ง
รับเอกสาร วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 - 26 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศ ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Workstation Computer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อระบบโสตทัศนูปกรณ์พร้อมติดตั้ง
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทาสีภายนอกสำหรับอาคารสำนักงานหลังเดิม อาคารสำนักงานหลังใหม่ อาคารปฏิบัติการ (ศูนย์รังสิต)
ประกาศ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อบอกรับวารสารวิชาการภาษาต่างประเทศ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญของข้อตกลงซื้อบอกรับวารสารวิชาการภาษาต่างประเทศ สาขาวิศวกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างก่อสร้างซ่อมพื้นสนามแบดมินตัน
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ พร้อมติดตั้ง
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเจาะสำรวจและทดสอบตัวอย่างดินในทะเลบริเวณชายฝั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ วันที่ 31 มกราคม 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสััญญาจ้างปรับปรุงพัฒนาโปรแกรม DAccount
วันที่ 30 มกราคม 2561
ตอบข้อซักถามงานจ้างก่อสร้างทาสีภายนอกสำหรับอาคารสำนักงานหลังเดิม อาคารสำนักงานหลังใหม่ อาคารปฏิบัติการ (ศูนย์รังสิต)
วันที่ 26 มกราคม 2561
ประกาศประกวดราคาซื้อระบบโสตทัศนูปกรณ์พร้อมติดตั้ง
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 25 มกราคม 2561 - 2 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้งาน
รับเอกสาร วันที่ 25 มกราคม 2561 - 31 มกราคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ วันที่ 22 มกราคม 2561
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
วันที่ 22 มกราคม 2561
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างทาสีภายนอกสำหรับอาคารสำนักงานหลังเดิม อาคารสำนักงานหลังใหม่ อาคารปฏิบัติการ (ศูนย์รังสิต)
รับเอกสาร วันที่ 22 มกราคม 2561 - 31 มกราคม 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างผู้ปฎิบัติงาน ณ ห้องพยาบาล
วันที่ 18 มกราคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงพัฒนาโปรแกรม DAccount โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ วันที่ 16 มกราคม 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายตู้อบสูญญากาศ (Vacuum Oven)
วันที่ 9 มกราคม 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายตู้ดูดควันสำหรับเครื่องเตาเผาอุณหภูมิสูงพร้อมติดตั้ง (Fume Hood for Furnace)
วันที่ 4 มกราคม 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างปรับปรุงเปลี่ยนหลังคาอาคารสำนักงานหลังเก่า
วันที่ 4 มกราคม 2561
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
วันที่ 29 ธันวาคม 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้ปฏิบัติงาน ณ ห้องพยาบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ วันที่ 26 ธันวาคม 2560
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างก่อสร้างตู้ควบคุมสวิทซ์ไฟฟ้าแรงสูงพร้อมติดตั้งและอุปกรณ์สำหรับอาคารปฎิบัติการหลังใหม่
วันที่ 21 ธันวาคม 2560
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างทำชุดอุปกรณ์ Glovebox
วันที่ 21 ธันวาคม 2560
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายเก้าอี้เรียน
วันที่ 20 ธันวาคม 2560
ประกาศสรุปสัญญาซื้อขายโต๊ะและเก้าอี้ห้องประชุม
วันที่ 20 ธันวาคม 2560
ประกาศสรุปสัญญาซื้อขายเครื่องวัดการดูดซับเชิงเคมี
วันที่ 20 ธันวาคม 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้ดูดควันสำหรับเครื่องเตาเผาอุณหภูมิสูงพร้อมติดตั้ง (Fume Hood for Furnace) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ วันที่ 18 ธันวาคม 2560
ประกาศ ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
วันที่ 14 ธันวาคม 2560
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
วันที่ 14 ธันวาคม 2560
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาเช่าสิทธิในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Mathematica ปีที่ 3
วันที่ 7 ธันวาคม 2560
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อซอฟต์แวร์ Mastercam จำนวน 1 ซอฟต์แวร์
วันที่ 7 ธันวาคม 2560
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาเครื่องวัดสัญญาณแบบดิจิตอล จำนวน 8 เครื่อง
วันที่ 7 ธันวาคม 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างทำชุดอุปกรณ์ Glovebox จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 7 ธันวาคม 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเปลี่ยนหลังคาอาคารสำนักงานหลังเก่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 4 ธันวาคม 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้เรียน จำนวน 60 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชั้นวางหนังสือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะและเก้าอี้ห้องประชุม จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
ประกาศประกวดราคาจ้างทำชุดอุปกรณ์ Glovebox จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รับเอกสาร วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 - 28 พฤศจิกายน 2560
ตอบข้อซักถามงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงเปลี่ยนหลังคาอาคารสำนักงานหลังเก่า
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเปลี่ยนหลังคาอาคารสำนักงานหลังเก่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รับเอกสาร วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 - 26 พฤศจิกายน 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตู้ควบคุมสวิทซ์ไฟฟ้าแรงสูง พร้อมติดตั้งและอุปกรณ์สำหรับอาคารปฏิบัติการหลังใหม่ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดการดูดซับเชิงเคมี จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าสิทธิในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Mathematica ปีที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซอฟต์แวร์ Mastercam จำนวน 1 ซอฟต์แวร์
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
วันที่ประกาศ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดสัญญาณแบบดิจิตอล จำนวน ๘ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างตู้ควบคุมสวิทซ์ไฟฟ้าแรงสูง พร้อมติดตั้งและอุปกรณ์สำหรับอาคารปฏิบัติการหลังใหม่ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 31 ตุลาคม 2560 - 7 พฤศจิกายน 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉินพร้อมการติดตั้งอาคารปฏิบัติการหลังใหม่
วันที่ 25 ตุลาคม 2560
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
วันที่ 12 ตุลาคม 2560
ประกาศราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉินพร้อมการติดตั้งอาคารปฏิบัติการหลังใหม่
ขายซองประกวดราคา วันที่ 15 กันยายน 2560
ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉินพร้อมติดตั้งอาคารปฏิบัติการหลังใหม่
วันที่ 16 สิงหาคม 2560
ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการร้านอาหาร
รับเอกสารและยื่นใบสมัคร วันที่ 7 สิงหาคม 2560 - 16 สิงหาคม 2560
ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อลิฟท์โดยสารพร้อมติดตั้ง
วันที่ 31 กรกฎาคม 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างติดฟิล์มกรองแสง ห้องสมุดฯ ชั้น 1 และชั้น 2
วันที่ 24 กรกฎาคม 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดสอบราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักรักษาต้นไม้ สวนหย่อมและสนามหญ้า
วันที่ 24 กรกฎาคม 2560
ผลการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้า
วันที่ประกาศ วันที่ 19 กรกฎาคม 2560
ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
วันที่ 14 กรกฎาคม 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงสำนักงาน ชั้นที่ 2 อาคาร IT/MT และอาคารท่านผู้หญิงฯ
วันที่ประกาศ วันที่ 3 กรกฎาคม 2560
ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉินพร้อมติดตั้งอาคารปฏิบัติการหลังใหม่
ขายซองประกวดราคา วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 - 13 กรกฎาคม 2560
สอบราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
ขายและยื่นซองสอบราคา วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 - 18 กรกฎาคม 2560
สอบราคาจ้างติดฟิล์มกรองแสง ห้องสมุด ชั้น 1 และชั้น 2
ขายและยื่นซองสอบราคา วันที่ 28 มิถุนายน 2560 - 12 กรกฎาคม 2560
ประกวดราคาจ้างเหมางานดูแลรักษาความสะอาดและงานบริการด้านเอกสาร
ขายซองประกวดราคา วันที่ 28 มิถุนายน 2560
ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อตู้คอนเทนเนอร์พร้อมตกแต่งและติดตั้ง (Container Equipment with installation)
วันที่ประกาศ วันที่ 14 มิถุนายน 2560
ประกาศประกวดราคาซื้อลิฟท์โดยสารพร้อมติดตั้งอาคารปฏิบัติการหลังใหม่
ขายซองประกวดราคา วันที่ 14 มิถุนายน 2560 - 23 มิถุนายน 2560
สอบราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ สวนหย่อมและสนามหญ้า
ขายและยื่นซองสอบราคา วันที่ 14 มิถุนายน 2560 - 26 มิถุนายน 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างปรับปรุงหลังคาทางเดินระหว่างอาคาร
ประกาศผล วันที่ 7 มิถุนายน 2560
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
ขายซองประกวดราคา วันที่ 1 มิถุนายน 2560 - 12 มิถุนายน 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อ chair for student
วันที่ 29 พฤษภาคม 2560
ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้า
รับเอกสารและยื่นใบสมัคร วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 - 15 มิถุนายน 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่อง High Performance Liquid Chromatography
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 19 พฤษภาคม 2560
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงสำนักงาน ชั้นที่ 2 อาคาร IT/MT และอาคารท่านผู้หญิงฯ
ขายซองประกวดราคา วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 - 29 พฤษภาคม 2560
สอบราคาซื้อตู้คอนเทนเนอร์พร้อมตกแต่งและติดตั้ง (Container Equipment with installation)
ขายและยื่นซองสอบราคา วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 - 24 พฤษภาคม 2560
สอบราคาจ้างปรับปรุงหลังคาทางเดินระหว่างอาคาร
ขายและยื่นซองสอบราคา วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 - 23 พฤษภาคม 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงและกั้นห้อง server ทะเบียน, ห้องเก็บของชั้น 1,2,5 และห้องเรียนชั้น 3
ประกาศผล วันที่ 5 พฤษภาคม 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงและกั้นห้อง Media Center Room
ประกาศผล วันที่ 5 พฤษภาคม 2560
ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อ Container Equipment with installation
วันที่ 2 พฤษภาคม 2560
ประกาศสอบราคาซื้อ Chair for student
ขายและยื่นซองสอบราคา วันที่ 27 เมษายน 2560 - 16 พฤษภาคม 2560
ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างปรับปรุงเปลี่ยนหลังคาอาคารสำนักงานหลังเดิม
วันที่ 5 เมษายน 2560
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่อง High Performance Liquid Chromatography
ขายซองประกวดราคา วันที่ 30 มีนาคม 2560 - 18 เมษายน 2560
ประกาศสอบราคาซื้อ Container Equipment with installation
ขายและยื่นซองสอบราคา วันที่ 30 มีนาคม 2560 - 10 เมษายน 2560
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงและกั้นห้อง Media Center Room
ขายและยื่นซองสอบราคา วันที่ 27 มีนาคม 2560 - 4 เมษายน 2560
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงและกั้นห้อง Server ทะเบียน,ห้องเก็บของชั้น1, ชั้น2, ชั้น 5 และห้องเรียนชั้น 3
ขายและยื่นซองสอบราคา วันที่ 27 มีนาคม 2560 - 3 เมษายน 2560
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเครื่อง High Performance Liquid Chromatography
วันที่ 6 มีนาคม 2560
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงเปลี่ยนหลังคาอาคารสำนักงานหลังเดิม
ขายซองประกวดราคา วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 - 2 มีนาคม 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารปฏิบัติการหลังใหม่
ประกาศผล วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560
ประกวดราคาซื้อเครื่อง High Performance Liquid Chromatography
ขายซองประกวดราคา วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 - 9 กุมภาพันธ์ 2560
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารปฏิบัติการหลังใหม่
ขายซองประกวดราคา วันที่ 4 มกราคม 2560 - 16 มกราคม 2560