Menu
PROCUREMENT (จัดซื้อจัดจ้าง)
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายอุปกรณ์เครื่องวัด จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิภายนอกภาชนะใส่สารตัวอย่างแบบอินฟาเรด สำหรับเครื่องย่อยโดยใช้คลื่นไมโครเวฟ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้งาน
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 - 13 ธันวาคม 2564
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือนสิงหาคม ถึง เดือนตุลาคม ๒๕๖๔)
ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างบริการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติ โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างเหมาบริการซ่อมเครื่อง FTIR Spectrophotometer โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อบอกรับวารสารวิชาการภาษาต่างประเทศ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน ๔ ชื่อเรื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการฐานข้อมูล American Society of Civil Engineers (ASCE) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิภายนอกภาชนะใส่สารตัวอย่างแบบอินฟาเรด สำหรับเครื่องย่อยโดยใช้คลื่นไมโครเวฟ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์เครื่องวัด จำนวน ๒๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายแว่น AR ๓ มิติ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2564
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างพัฒนาและปรับปรุงโปรแกรมการจัดการระบบบริการการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่อง FTIR Spectrophotometer โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศ ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2564
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแว่น AR ๓ มิติ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาและปรับปรุงโปรแกรมการจัดการระบบบริการการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องทดสอบกำลังอัดคอนกรีต พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างบริการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 22 กันยายน 2564
ประกาศสรุปสาระสำคัญของหนังสือข้อตกลงซื้อสิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Discovery Platform จำนวน ๑ โปรแกรมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 22 กันยายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 21 กันยายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Discovery Platform จำนวน ๑ โปรแกรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 20 กันยายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 3 กันยายน 2564
ประกาศ แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2564
วันที่ 2 กันยายน 2564
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ชั้นที่ ๑ อาคารสำนักงานหลังเดิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมลิฟต์ (แบบรวมอะไหล่) บางกะดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2564
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมลิฟต์ (แบบรวมอะไหล่) อาคารหอพัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2564
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างบริการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2564
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาโปรแกรม Mastercam โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2564
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2564
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างบริการพยาบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2564
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ สวนหย่อมและสนามหญ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2564
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและงานบริการด้านเอกสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2564
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ไม่รวมค่าอะไหล่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2564
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาตู้สาขาโทรศัพท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2564
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ (รถตู้) พร้อมพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2564
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมลิฟต์ (แบบรวมอะไหล่) ศูนย์รังสิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2564
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาโปรแกรมประยุกต์ระบบงานบริการการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2564
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2564
ประกาศสรุปสาระสำคัญของหนังสือข้อตกลงจ้างบริการต่ออายุสิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ SAP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2564
ประกาศ ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2564
วันที่ 17 สิงหาคม 2564
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือนพฤษภาคม ถึง เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔)
ประกาศ ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2564
ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ประกาศ ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการต่ออายุสิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ SAP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2564
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2564
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ (น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติกใส ขนาด 18.9 ลิตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2564
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างบริการกำจัดและควบคุมปลวก มด แมลงสาบและหนู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2564
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายเครื่องปรับอากาศ ขนาด 60,000 BTU พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2564
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุง Co-working space สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร บางกะดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2564
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ชั้นที่ 1 อาคารสำนักงานหลังเดิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564
ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างบริการตรวจแก้ผลงานทางวิชาการ (Paper Editing) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด ๖๐,๐๐๐ BTU พร้อมติดตั้ง จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการตรวจแก้ผลงานทางวิชาการ (Paper Editing) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบำรุงรักษาโปรแกรมประยุกต์ระบบงานบริการการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2564
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายระบบโสตทัศนูปกรณ์สำหรับห้อง Active Learning จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2564
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายระบบโสตทัศนูปกรณ์สำหรับห้องเรียน ๓๕๐๙ จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการกำจัดและควบคุมปลวก มด แมลงสาบและหนู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมลิฟต์ (แบบรวมอะไหล่) ศูนย์รังสิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมลิฟต์ (แบบรวมอะไหล่) บางกะดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบำรุงรักษาโปรแกรม Mastercam โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2564
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ชั้นที่ ๑ อาคารสำนักงานหลังเดิม ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 - 15 กรกฎาคม 2564
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร บางกะดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 8 กรกฎาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาตู้สาขาโทรศัพท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ สวนหย่อมและสนามหญ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและงานบริการด้านเอกสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง Co-working space สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร บางกะดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มบรรจุถังพลาสติกใส ขนาด ๑๘.๙ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ (รถตู้) พร้อมพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2564
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายระบบควบคุมการเข้าออกประตูอัตโนมัติ พร้อมติดตั้ง สำหรับห้องสมุด บางกะดี จำนวน ๗ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 2 กรกฎาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบำรุงรักษาโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบริการพยาบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ไม่รวมค่าอะไหล่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2564
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายโต๊ะและเก้าอี้ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 21 มิถุนายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบควบคุมการเข้าออกประตูอัตโนมัติ พร้อมติดตั้ง สำหรับห้องสมุด บางกะดี จำนวน ๗ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2564
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับห้องสมุด บางกะดี จำนวน ๙ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 15 มิถุนายน 2564
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและงานบริการด้านเอกสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 14 มิถุนายน 2564 - 23 มิถุนายน 2564
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ สวนหย่อมและสนามหญ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 14 มิถุนายน 2564 - 24 มิถุนายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูง (High Performance Computing Facility) จำ นวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2564
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้อง Drawing ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2564
ประกาศประกวดราคาซื้อระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 11 มิถุนายน 2564 - 21 มิถุนายน 2564
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้อง Active learning ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 11 มิถุนายน 2564
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายโทรทัศน์แบบสมาร์ททีวี และอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง สำหรับห้องสมุด บางกะดี จำนวน ๖ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 11 มิถุนายน 2564
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง Co-working space สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร บางกะดี ด้วย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 10 มิถุนายน 2564 - 18 มิถุนายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะและเก้าอี้ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2564
ประกาศประกวดราคาจ้างบริการพยาบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 9 มิถุนายน 2564 - 17 มิถุนายน 2564
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ไม่รวมค่าอะไหล่) ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 9 มิถุนายน 2564 - 17 มิถุนายน 2564
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ สวนหย่อมและสนามหญ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2564
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและงานบริการด้านเอกสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2564
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๓ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2564
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง Co-working space สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติ สิรินธร บางกะดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รับเอกสาร ประกาศ ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2564
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างบริการพยาบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2564
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ไม่รวมค่าอะไหล่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2564
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายเตาเผาอุณหภูมิสูง (Furnace) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 9 มิถุนายน 2564
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายชุดทดลองและสาธิตระบบการตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงานอย่างอัติโนมัติ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 8 มิถุนายน 2564
ประกาศประกวดราคาซื้อระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 2 มิถุนายน 2564 - 21 มิถุนายน 2564
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ไม่รวมค่าอะไหล่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 2 มิถุนายน 2564 - 17 มิถุนายน 2564
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุง Co-working space สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร บางกะดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 - 16 มิถุนายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับห้องสมุด บางกะดี จำนวน ๙ ชุด โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564
ประกาศประกวดราคาจ้างบริการพยาบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 - 14 มิถุนายน 2564
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ สวนหย่อมและสนามหญ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 - 14 มิถุนายน 2564
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องเรียน ๓๕๐๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรทัศน์แบบสมาร์ททีวี และอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง สำหรับห้องสมุด บางกะดี จำนวน ๖ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2564
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างบริการปรับปรุงและพัฒนา API ระบบข้อมูลหนี้สินของนักศึกษา บน TU GREATS Application โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและงานบริการด้านเอกสารด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 - 11 มิถุนายน 2564
ประกาศเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้อง Active learning ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดทดลองและสาธิตระบบการตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงานอย่างอัตโนมัติ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2564
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือน กุมภาพันธ์ ถึง เดือน เมษายน ๒๕๖๔)
วันที่ 21 พฤษภาคม 2564
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและงานบริการด้านเอกสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 - 24 พฤษภาคม 2564
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการโครงสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 18 พฤษภาคม 2564
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายเครื่องผลิตโอโซนฆ่าเชื้อ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 18 พฤษภาคม 2564
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓๘ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 13 พฤษภาคม 2564
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายเครื่องวัดอัตราการกัดกร่อนทางไฟฟ้าเคมี Potentiostat/Galvanostat จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 13 พฤษภาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการปรับปรุงและพัฒนา API ระบบข้อมูลหนี้สินของนักศึกษา บน TU GREATS Application โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้อง Drawing ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2564
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ภายในห้องสมุดบางกะดี สำหรับทำ Co-Learning Space ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 11 พฤษภาคม 2564
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2564
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายอุปกรณ์สำหรับวิเคราะห์ด้วยเทคนิคการสะท้อน (Diamond ATR accessory) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 6 พฤษภาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้อง Active learning ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2564
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายเครื่องบดสาร จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 3 พฤษภาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการโครงสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องเรียน 3509 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน 2564
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายเครนสวิง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 29 เมษายน 2564
ประกาศเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
วันที่ 28 เมษายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 38 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 27 เมษายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องวัดอัตราการกัดกร่อนทางไฟฟ้าเคมี Potentiostat/Galvanostat จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 27 เมษายน 2564
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายเก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๒๓๙ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 23 เมษายน 2564
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายอุปกรณ์ประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 21 เมษายน 2564
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายเครื่องตกตะกอนโดยการหมุนเหวี่ยงแบบควบคุมอุณหภูมิ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 21 เมษายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์สำหรับวิเคราะห์ด้วยเทคนิคการสะท้อน (Diamond ATR accessory) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 20 เมษายน 2564
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้อง Drawing ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 8 เมษายน 2564 - 27 เมษายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครนสวิง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 7 เมษายน 2564
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้อง Active learning ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 5 เมษายน 2564 - 23 เมษายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๒๓๙ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 2 เมษายน 2564
ประกาศเรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
วันที่ 2 เมษายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องบดสาร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System)จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องเรียน 3509 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 31 มีนาคม 2564 - 20 เมษายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตกตะกอนโดยการหมุนเหวี่ยงแบบควบคุมอุณหภูมิ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวัดอัตราการกัดกร่อนทางไฟฟ้าเคมี Potentiostat/Galvanostat จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 29 มีนาคม 2564 - 19 เมษายน 2564
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓๘ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 26 มีนาคม 2564 - 16 เมษายน 2564
ประกาศสรุปสาระสำคัญของหนังสือข้อตกลงซื้อกล้องเพื่อการทำแผนที่ Street View พร้อม GPS จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 26 มีนาคม 2564
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาตรวจเช็คสภาพตู้เมนไฟฟ้า รังสิตและบางกะดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 26 มีนาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ภายในห้องสมุดบางกะดี สำหรับทำ Co-Learning Space ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 24 มีนาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องเพื่อการทำแผนที่ Street View พร้อม GPS จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2564
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายเครื่องวัดการดูดกลืนแสงชนิดลำแสงคู่ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 22 มีนาคม 2564
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องบดสาร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 12 มีนาคม 2564 - 25 มีนาคม 2564
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างก่อสร้างห้องน้ำสำหรับ Fitness center บางกะดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 12 มีนาคม 2564
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายเก้าอี้ จำนวน ๘๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 12 มีนาคม 2564
ประกาศเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
วันที่ 11 มีนาคม 2564
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ภายในห้องสมุดบางกะดี สำหรับทำ Co-Learning Space ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 3 มีนาคม 2564 - 15 มีนาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาตรวจเช็คสภาพตู้เมนไฟฟ้า รังสิตและบางกะดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 2 มีนาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดการดูดกลืนแสงชนิดลำแสงคู่ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างห้องนํ้าสำหรับ Fitness center บางกะดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้ จำนวน ๘๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔)
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดอัตราการกัดกร่อนทางไฟฟ้าเคมี Potentiostat/Galvanostat จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายตู้แช่แข็ง (Freezer) จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวัดการดูดกลืนแสงชนิดลำแสงคู่ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 - 16 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวัดอัตราการกัดกร่อนทางไฟฟ้าเคมี Potentiostat/Galvanostat จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 27 มกราคม 2564 - 7 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้แช่แข็ง (Freezer) จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 19 มกราคม 2564
ประกาศสรุปสาระสำคัญของหนังสือข้อตกลงเช่าใช้บริการ Dedicate Server โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 19 มกราคม 2564
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงหม้อแปลงขนาด ๑๕๐๐ kVA อาคารปฏิบัติการ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 19 มกราคม 2564
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายเครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง (Vacuum Freeze Dryer) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 14 มกราคม 2564
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างบริการต่ออายุสิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ SPSS โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 14 มกราคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้บริการ Dedicated Server โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 12 มกราคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด ๑๕๐๐ kVA อาคารปฏิบัติการ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2563
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างบริการต่ออายุสิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Mathematica โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 24 ธันวาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการต่ออายุสิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Mathematica โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง (Vacuum Freeze Dryer) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2563
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓๘ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการต่ออายุสิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ SPSS โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2563
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในข้อตกลงจ้างบริการฐานข้อมูล American Society of Civil Engineers (ASCE) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการฐานข้อมูล American Society of Civil Engineers (ASCE) โดย วิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธี เฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2563
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 7 ธันวาคม 2563
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓๘ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 4 ธันวาคม 2563 - 17 ธันวาคม 2563
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างก่อสร้างทางเดินหลังคาคลุม จากอาคารสำนักงานถึงถนนสัญญาธรรมศักดิ์และอาคารปฏิบัติการ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 3 ธันวาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างออกแบบปรับปรุงพื้นที่ภายในห้องสมุดบางกะดี สำหรับทำ Co-Learning Space โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายชั้นวางโทรทัศน์ จำนวน ๓๙ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายเครื่องทดสอบกำลังอัด จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือนสิงหาคม ถึง เดือนตุลาคม ๒๕๖๓)
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างก่อสร้างทางเดินหลังคาคลุม ระหว่างพื้นที่คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชั้นวางโทรทัศน์ จำนวน ๓๙ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบปรับปรุงพื้นที่ภายในห้องสมุดบางกะดี สำหรับทำ Co-Learning Space โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องทดสอบกำลังอัด จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการประชาสัมพันธ์ข้อมูลหลักสูตรปริญญาตรีในเว็ปไซต์ต่างประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2563
ประกาศสรุปสาระสำคัญของข้อตกลงซื้อบอกรับวารสารวิชาการภาษาต่างประเทศ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน ๔ ชื่อเรื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องทำนํ้าอุ่น พร้อมติดตั้ง จำนวน ๔๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อบอกรับวารสารวิชาการภาษาต่างประเทศ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน ๔ ชื่อเรื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2563
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายตู้บ่มเชื้อ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 21 ตุลาคม 2563
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายตู้บ่มเชื้อแบบเขย่าควบคุมอุณหภูมิ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 21 ตุลาคม 2563
ประกาศเรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
วันที่ 16 ตุลาคม 2563
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายเก้าอี้ปฏิบัติงาน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 9 ตุลาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเดินหลังคาคลุม ระหว่างพื้นที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ และสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้บ่มเชื้อ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้บ่มเชื้อแบบเขย่าควบคุมอุณหภูมิ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2563
ยกเลิกประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้งาน
ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายเตาอบลมร้อน พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 29 กันยายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้ปฏิบัติงาน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 29 กันยายน 2563
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายเครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลทศนิยม ๒ ตำแหน่ง จำนวน ๒ เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 28 กันยายน 2563
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวัดสัญญาณแบบดิจิตอล จำนวน ๒๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 24 กันยายน 2563 - 9 ตุลาคม 2563
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายอุปกรณ์กระจายสัญญาณระบบเครือข่าย จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 24 กันยายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง (UV-Visible Spectrophotometer) พร้อม ติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 24 กันยายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องผลิตนํ้าบริสุทธิ์คุณภาพสูง (Water Purification System) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 24 กันยายน 2563
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างบริการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 18 กันยายน 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเดินหลังคาคลุม ระหว่างพื้นที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ และสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 17 กันยายน 2563 - 30 กันยายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเตาอบลมร้อน พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 17 กันยายน 2563
ประกาศเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
วันที่ 16 กันยายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องชั่งนํ้าหนักดิจิตอลทศนิยม ๒ ตำแหน่ง จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธี เฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 16 กันยายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับห้องสมุด ศูนย์รังสิต จำนวน ๑๒ ชุด โดยวิธี เฉพาะเจาะจง
รับเอกสาร ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณระบบเครือข่าย จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 11 กันยายน 2563
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายชุดเป้าวัดระยะแบบปริซึ่ม พร้อมกล่องบรรจุ และขาตั้งอลูมิเนียม จำนวน 6 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 10 กันยายน 2563
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างบริการประชาสัมพันธ์เชิงรุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 10 กันยายน 2563
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้งาน
ประกาศ ณ วันที่ 8 กันยายน 2563
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างบริการต่ออายุสิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ SAP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 1 กันยายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการต่ออายุสิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ SAP โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเป้าวัดระยะแบบปริซึ่ม พร้อมกล่องบรรจุ และขาตั้งอลูมิเนียม จำนวน ๖ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการประชาสัมพันธ์เชิงรุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 26 สิงหาคม 2563
ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
วันที่ 21 สิงหาคม 2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
วันที่ 21 สิงหาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือนพฤษภาคม ถึง เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓)
วันที่ 21 สิงหาคม 2563
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ชั้น ๔ อาคารปฏิบัติการ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 19 สิงหาคม 2563
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและงานบริการด้านเอกสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 18 สิงหาคม 2563
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ (Thermal Solution) จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 14 สิงหาคม 2563
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาโปรแกรมประยุกต์ระบบงานบริการการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 14 สิงหาคม 2563
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 14 สิงหาคม 2563
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ (รถบัส) พร้อมพนักงานขับรถยนต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 13 สิงหาคม 2563
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างบริการพยาบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 13 สิงหาคม 2563
ประกาศเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
วันที่ 11 สิงหาคม 2563
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ สวนหย่อมและสนามหญ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 10 สิงหาคม 2563
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมลิฟต์ (แบบรวมอะไหล่) บางกะดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 7 สิงหาคม 2563
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 7 สิงหาคม 2563
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ไม่รวมค่าอะไหล่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 7 สิงหาคม 2563
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมลิฟต์ (แบบรวมอะไหล่) ศูนย์รังสิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 7 สิงหาคม 2563
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำชั้น ๑ อาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 7 สิงหาคม 2563
ประกาศเรื่องยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
วันที่ 6 สิงหาคม 2563
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายก๊อกน้ำล้างมืออัตโนมัติ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๕๖ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 6 สิงหาคม 2563
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างบริการตรวจแก้ผลงานทางวิชาการ (Paper Editing) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 6 สิงหาคม 2563
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ (รถตู้) พร้อมพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 6 สิงหาคม 2563
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมลิฟต์ (แบบรวมอะไหล่) อาคารหอพัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 5 สิงหาคม 2563
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาตู้สาขาโทรศัพท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 5 สิงหาคม 2563
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างบริการต่ออายุสิทธิการใช้โปรแกรม Mastercam โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 5 สิงหาคม 2563
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ (น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติกใสขนาด ๑๘.๙ ลิตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 5 สิงหาคม 2563
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างเหมาบริการกำจัดและควบคุมปลวก มด แมลงสาบและหนู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 5 สิงหาคม 2563
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในหนังสือข้อตกลงจ้างบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2563
ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านถ่ายเอกสาร
ประกาศ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ (Thermal Solution) จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเดินหลังคาคลุม จากอาคารสำนักงานถึงถนนสัญญาธรรมศักดิ์และอาคารปฏิบัติการ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563
ประกาศสาระสำคัญของหนังสือข้อตกลงจ้างบริการ G Suite Enterprise for Education โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2563
ประกาศผลการคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหาร
ประกาศ ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ชั้น 4 อาคารปฏิบัติการ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบริการพยาบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมลิฟต์ (แบบรวมอะไหล่) บางกะดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ (รถบัส) พร้อมพนักงานขับรถยนต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ สวนหย่อมและสนามหญ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการกำจัดและควบคุมปลวก มด แมลงสาบและหนู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการต่ออายุสิทธิการใช้โปรแกรม Mastercam โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบำรุงรักษาโปรแกรมประยุกต์ระบบงานบริการการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนํ้าดื่มบรรจุถังพลาสติกใส ขนาด ๑๘.๙ ลิตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมลิฟต์ (แบบรวมอะไหล่) ศูนย์รังสิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ (รถตู้) พร้อมพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาตู้สาขาโทรศัพท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมลิฟต์ (แบบรวมอะไหล่) อาคารหอพัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและงานบริการด้านเอกสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2563
ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการร้านถ่ายเอกสาร
รับเอกสาร วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 - 23 กรกฎาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ไม่รวมค่าอะไหล่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเดินหลังคาคลุม จากอาคารสำนักงานถึงถนนสัญญาธรรมศักดิ์และอาคารปฏิบัติการ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 - 21 กรกฎาคม 2563
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายชุดคอมพิวเตอร์เสมือน สำหรับระบบ Virtual Computer Lab จำนวน ๓๕ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 9 กรกฎาคม 2563
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่โถงบันได และพื้นที่ส่วนกลาง อาคารปฏิบัติการ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 9 กรกฎาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการ G Suite Enterprise for Education โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2563
ประกาศเรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
วันที่ 3 กรกฎาคม 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างบริการพยาบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 - 10 กรกฎาคม 2563
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายระบบเครื่องเสียงห้องเรียน พร้อมติดตั้ง จำนวน ๔ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 30 มิถุนายน 2563
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายจอรับภาพ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 30 มิถุนายน 2563
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายเครื่องบันทึกข้อมูลการเรียนการสอน จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 30 มิถุนายน 2563
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 30 มิถุนายน 2563
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๓ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 30 มิถุนายน 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ (รถบัส) พร้อมพนักงานขับรถยนต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 26 มิถุนายน 2563 - 9 กรกฎาคม 2563
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ (รถบัส) พร้อมพนักงานขับรถยนต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2563
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายโต๊ะและเก้าอี้ จำนวน ๓ รายการ (เก้าอี้ จำนวน ๓๘๑ ตัว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 25 มิถุนายน 2563
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายโต๊ะและเก้าอี้ จำนวน ๓ รายการ (โต๊ะ จำนวน ๒ รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 25 มิถุนายน 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ไม่รวมค่าอะไหล่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 24 มิถุนายน 2563 - 2 กรกฎาคม 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ สวนหย่อมและสนามหญ้า ด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 24 มิถุนายน 2563 - 8 กรกฎาคม 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ (รถบัส) พร้อมพนักงานขับรถยนต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 22 มิถุนายน 2563 - 1 กรกฎาคม 2563
ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหาร
รับเอกสาร วันที่ 22 มิถุนายน 2563 - 8 กรกฎาคม 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ชั้น ๔ อาคาร ปฏิบัติการ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 19 มิถุนายน 2563 - 3 กรกฎาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจอรับภาพ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบเครื่องเสียงห้องเรียน พร้อมติดตั้ง จำนวน ๔ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องบันทึกข้อมูลการเรียนการสอน จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและงานบริการด้านเอกสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 16 มิถุนายน 2563 - 30 มิถุนายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดคอมพิวเตอร์เสมือน สำหรับระบบ Virtual Computer Lab จำนวน 35 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่โถงบันได และพื้นที่ส่วนกลาง อาคารปฏิบัติการ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2563
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายประตูรักษาความปลอดภัย พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2563
(ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและงานบริการด้านเอกสาร ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื่อระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโต๊ะและเก้าอี้ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อประตูรักษาความปลอดภัย พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนเมษายน ๒๕๖๓)
วันที่ 25 พฤษภาคม 2563
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดคอมพิวเตอร์เสมือน สำหรับระบบ Virtual Computer Lab จำนวน 35 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e+bidding)
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 - 10 มิถุนายน 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่โถงบันได และพื้นที่ส่วนกลาง อาคารปฏิบัติการ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 - 4 มิถุนายน 2563
ประกาศเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
วันที่ 14 พฤษภาคม 2563
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายโทรทัศน์ แอล อี ดี แบบสมาร์ท ทีวี และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง จำนวน ๘ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 14 พฤษภาคม 2563
ประกาศประกวดราคาซื้อระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 - 29 พฤษภาคม 2563
ประกาศประกวดราคาซื้อโต๊ะและเก้าอี้ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลด วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 - 21 พฤษภาคม 2563
ประกาศประกวดราคาซื้อประตูรักษาความปลอดภัย พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลด วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 - 20 พฤษภาคม 2563
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ภายในห้องสมุดสำหรับทำ Co-working Space ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 5 พฤษภาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี แบบสมาร์ท ทีวี และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง จำนวน ๘ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 24 เมษายน 2563
ประกาศยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๓ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 22 เมษายน 2563
ประกาศยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดหุ่นยนต์อุตสาหกรรมสำหรับประกอบชิ้นส่วน จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 17 เมษายน 2563
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภายในห้องเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 17 เมษายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ภายในห้องสมุดสำหรับทำ Co-working Space ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 10 เมษายน 2563
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องเรียน บางกะดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 10 เมษายน 2563
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างออกแบบปรับปรุงภายในห้องเรียน โดยวิธีคัดเลือก
วันที่ 7 เมษายน 2563
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างออกแบบปรับปรุงพื้นที่ภายในห้องสมุดสำหรับทำ Co-working Space โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 7 เมษายน 2563
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายเก้าอี้โรงอาหาร จำนวน ๓๖๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 3 เมษายน 2563
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างเหมาบริการตรวจแก้ผลงานทางวิชาการ (Paper Editing) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 3 เมษายน 2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องเรียน บางกะดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างออกแบบปรับปรุงหอพัก บางกะดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 31 มีนาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภายในห้องเรียน ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 26 มีนาคม 2563
ประกาศประกวดราคาซื้อระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๓ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2563
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดหุ่นยนต์อุตสาหกรรมสำหรับประกอบชิ้นส่วน จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ภายในห้องสมุดสำหรับทำ Co-working Space ด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 23 มีนาคม 2563 - 3 เมษายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการตรวจแก้ผลงานทางวิชาการ (Paper Editing) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 18 มีนาคม 2563
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายชุดฝึกทดสอบโหลดสำหรับมอเตอร์ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 9 มีนาคม 2563
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายชุดฝึกหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 9 มีนาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการสู้ราคา ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้งาน
ประกาศ ณ วันที่ 6 มีนาคม 2563
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายโต๊ะและเก้าอี้ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 2 มีนาคม 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภายในห้องเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 - 19 มีนาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ ถึง เดือนมกราคม ๒๕๖๓)
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดฝึกทดสอบโหลดสำหรับมอเตอร์ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดฝึกหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้งาน
ประกาศ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภายในห้องเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะและเก้าอี้ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์จำลองความแข็งแรงวัสดุและพลศาสตร์การไหล (ANSYS Academic Teaching Mechanical CFD Software) จำนวน ๑ ซอฟต์แวร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายตู้แช่ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายตู้ปลอดเชื้อ (Biological Safety Cabinet) จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศเรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโปรแกรมจำลองความแข็งแรงวัสดุและพลศาสตร์การไหล (ANSYS Academic Teaching Mechanical CFD Software) จำนวน ๑ ซอฟต์แวร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้ปลอดเชื้อ (Biological Safety Cabinet) จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 29 มกราคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อตู้แช่ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 21 มกราคม 2563
ประกาศเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
วันที่ 17 มกราคม 2563
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายตู้เร่งปฏิกิริยาคาร์บอเนชั่น จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 17 มกราคม 2563
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายโทรทัศน์ แอล อี ดี แบบสมาร์ท ทีวี และขาตั้งแบบมีล้อเลื่อน จำนวน ๒ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 8 มกราคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เร่งปฏิกิริยาคาร์บอเนชั่น จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 6 มกราคม 2563
ประกาศประกวดราคาซื้อตู้แช่ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 27 ธันวาคม 2562 - 10 มกราคม 2563
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายชั้นวางโทรทัศน์ จำนวน ๓๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 26 ธันวาคม 2562
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 25 ธันวาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี แบบสมาร์ท ทีวี และขาตั้งแบบมีล้อเลื่อน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสิทธิในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Mathematica โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชั้นวางโทรทัศน์ จำนวน ๓๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการฐานข้อมูล American Society of Civil Engineers (ASCE) โดย วิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2562
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายซอฟต์แวร์ MATLAB จำนวน 1 ซอฟต์แวร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 11 ธันวาคม 2562
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างบริการต่ออายุลิขสิทธิ์ซอฟแวร์ SPSS โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 9 ธันวาคม 2562
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องเรียน บางกะดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 3 ธันวาคม 2562
ประกาศเรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างบริการคัดเลือกนักศึกษาจากประเทศจีนมาศึกษาต่อที่สถาบัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซอฟต์แวร์ MATLAB จำนวน ๑ ซอฟต์แวร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาตรวจเช็คสภาพตู้เมนไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายเครื่องทำน้ำอุ่น พร้อมติดตั้ง จำนวน ๓๐ เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการต่ออายุลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ SPSS โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือนสิงหาคม ถึง เดือนตุลาคม ๒๕๖๒)
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายเก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๑๐๕ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายเครื่องวิเคราะห์พื้นที่ผิวและความพรุนของวัสดุ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องเรียน บางกะดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการคัดเลือกนักศึกษาจากประเทศจีนมาศึกษาต่อที่สถาบัน โดยวิธี เฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาตรวจเช็คสภาพตู้เมนไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องทำนํ้าอุ่น พร้อมติดตั้ง จำนวน ๓๐ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๑๐๕ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อบอกรับวารสารวิชาการภาษาต่างประเทศ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน ๔ ชื่อเรื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายอุปกรณ์กระจายสัญญาณระบบเครือข่าย จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 29 ตุลาคม 2562
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED) และอุปกรณ์เคลื่อนย้ายผู้ป่วย (Long Spinal board) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 28 ตุลาคม 2562
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายแผนที่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 28 ตุลาคม 2562
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายลู่วิ่งไฟฟ้า (Treadmill) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 24 ตุลาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์พื้นที่ผิวและความพรุนของวัสดุ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2562
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Workstation) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 21 ตุลาคม 2562
ประกาศเรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
วันที่ 18 ตุลาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณระบบเครือข่าย จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED) และอุปกรณ์เคลื่อนย้าย ผู้ป่วย (Long Spinal board) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแผนที่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบปรับปรุงพื้นที่ภายในห้องสมุดสำหรับทำ Co-working Space โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลู่วิ่งไฟฟ้า (Treadmill) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 9 ตุลาคม 2562
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายพัดลมอุตสาหกรรม พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 8 ตุลาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Workstation) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธี เฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2562
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายเครื่องวัดขนาดอนุภาคนาโน (Particle Size Analyzer) จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 4 ตุลาคม 2562
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวัดขนาดอนุภาคนาโน (Particle Size Analyzer) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 3 ตุลาคม 2562 - 13 ตุลาคม 2562
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์พื้นที่ผิวและความพรุนของวัสดุ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 15 ตุลาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัดลมอุตสาหกรรม พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 25 กันยายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดขนาดอนุภาคนาโน (Particle Size Analyzer) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 24 กันยายน 2562
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายเครื่องปรับอากาศแบบฝังฝ้าเพดาน ขนาด ๔๒๐๐๐ บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 24 กันยายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบปรับปรุงภายในห้องเรียน โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศ ณ วันที่ 13 กันยายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบฝังฝ้าเพดาน ขนาด ๔๒๐๐๐ บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 12 กันยายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสิทธิในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ SAP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 10 กันยายน 2562
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 2 กันยายน 2562
ประกาศ ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
วันที่ 30 สิงหาคม 2562
ประกาศสาระสำคัญข้อตกลงซื้อวัสดุสำหรับ Lab IES๓๐๑ Manufacturing Tools and Operations จำนวน ๖๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือน พฤษภาคม ถึง เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒)
วันที่ 22 สิงหาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับ Lab IES๓๐๑ Manufacturing Tools and Operations จำนวน ๖๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2562
ประกาศเชิญชวนการจ้างออกแบบปรับปรุงภายในห้องเรียน
ประกาศ ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2562
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
วันที่ 16 สิงหาคม 2562
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายระบบควบคุมการเข้า-ออก อาคารปฏิบัติการ ๒ จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 16 สิงหาคม 2562
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ไม่รวมค่าอะไหล่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 9 สิงหาคม 2562
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ สวนหย่อมและสนามหญ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 8 สิงหาคม 2562
ประกาศราคากลางการจ้างออกแบบปรับปรุงภายในห้องเรียน
ประกาศ ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2562
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
วันที่ 7 สิงหาคม 2562
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างบริการพยาบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 7 สิงหาคม 2562
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายน้ำดื่มบรรจุถังพลาสติกใส ขนาด ๑๘.๙ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 6 สิงหาคม 2562
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมลิฟต์ (แบบรวมอะไหล่) อาคารหอพัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 6 สิงหาคม 2562
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างเหมาบริการกำจัดและควบคุมปลวก มด แมลงสาบและหนู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 6 สิงหาคม 2562
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมลิฟต์ (แบบรวมอะไหล่) ศูนย์รังสิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 5 สิงหาคม 2562
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและงานบริการด้านเอกสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 5 สิงหาคม 2562
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมลิฟต์ (แบบรวมอะไหล่) บางกะดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 5 สิงหาคม 2562
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาตู้สาขาโทรศัพท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 5 สิงหาคม 2562
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ (รถตู้) พร้อมพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 5 สิงหาคม 2562
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ (รถบัส) พร้อมพนักงานขับรถยนต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 5 สิงหาคม 2562
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างต่ออายุลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ Mastercam โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 5 สิงหาคม 2562
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมประยุกต์ระบบงานบริการการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 5 สิงหาคม 2562
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างก่อสร้างลานจอดรถ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 2 สิงหาคม 2562
ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านอาหาร
ประกาศ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบควบคุมการเข้า-ออก อาคารปฏิบัติการ 2 จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2562
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างซ่อมแซมถนนลาดยางชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 23 กรกฎาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2562
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างก่อสร้างทาสีภายในและติดตั้งตัวกระแทก ภายในห้องเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 15 กรกฎาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ สวนหย่อมและสนามหญ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2562
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายระบบเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 12 กรกฎาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ไม่รวมค่าอะไหล่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการพยาบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานจอดรถ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนํ้าดื่มบรรจุถังพลาสติกใส ขนาด ๑๘.๙ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมลิฟต์ (แบบรวมอะไหล่) อาคาร หอพัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการกำจัดและควบคุมปลวก มด แมลงสาบและหนู โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมลิฟต์ (แบบรวมอะไหล่) ศูนย์รังสิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมลิฟต์ (แบบรวมอะไหล่) บางกะดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ (รถตู้) พร้อมพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างทาสีภายในและติดตั้งตัวกันกระแทก ภายในห้องเรียน โดยวิธี เฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่ออายุลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ Mastercam โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาโปรแกรมประยุกต์ระบบงานบริการการศึกษา โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาตู้สาขาโทรศัพท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2562
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 2 กรกฎาคม 2562
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายหน่วยเก็บข้อมูลบนเครือข่าย Network Attached Storage (NAS) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 2 กรกฎาคม 2562
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลแบบตั้งโต๊ะ GPUs Desktop Computer จำนวน ๖ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 2 กรกฎาคม 2562
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 2 กรกฎาคม 2562
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในห้องเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 2 กรกฎาคม 2562
ประกาศประกวดราคาซื้อระบบควบคุมการเข้า-ออก อาคารปฏิบัติการ 2 จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 27 มิถุนายน 2562 - 9 กรกฎาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและงานบริการด้านเอกสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ (รถบัส) พร้อมพนักงานขับรถยนต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ไม่รวมค่าอะไหล่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 24 มิถุนายน 2562 - 3 กรกฎาคม 2562
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ สวนหย่อมและสนามหญ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 24 มิถุนายน 2562 - 3 กรกฎาคม 2562
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการภาควิชา BCET ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 20 มิถุนายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในห้องเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหน่วยเก็บข้อมูลบนเครือข่าย Network Attached Sto rage (NAS) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2562
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานจอดรถ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 19 มิถุนายน 2562 - 28 มิถุนายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขายทอดตลาดพัสดุ
วันที่ 19 มิถุนายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลแบบตั้งโต๊ะ GPUs Desktop Computer จำนวน ๖ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2562
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงอาหาร ศูนย์รังสิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 13 มิถุนายน 2562
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายกระดานไวท์บอร์ด พร้อมติดตั้ง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 11 มิถุนายน 2562
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายนาฬิกาดิจิตอล จำนวน ๒๕ เรือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 11 มิถุนายน 2562
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ (รถบัส) พร้อมพนักงานขับรถยนต์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 6 มิถุนายน 2562 - 17 มิถุนายน 2562
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและงานบริการด้านเอกสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 - 17 มิถุนายน 2562
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างปรับปรุงหอพัก บางกะดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 29 พฤษภาคม 2562
ร่างประกาศจ้าง และร่างเอกสาร ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและงานบริการด้านเอกสารด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 - 30 พฤษภาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดานไวท์บอร์ด พร้อมติดตั้ง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนาฬิกาดิจิตอล จำนวน 25 เรือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2562
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
วันที่ 27 พฤษภาคม 2562
ประกาศประกวดราคาซื้อระบบเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 - 5 มิถุนายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนเมษายน ๒๕๖๒)
วันที่ 27 พฤษภาคม 2562
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 - 17 มิถุนายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการภาควิชา BCET ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2562
ประกาศ ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
วันที่ 22 พฤษภาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงอาหาร ศูนย์รังสิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2562
รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการร้านอาหาร จำนวน 2 ร้าน
รับเอกสาร วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 - 19 มิถุนายน 2562
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายตู้ดูดควัน (Fume Hood) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 13 พฤษภาคม 2562
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายเก้าอี้เล็คเชอร์แถว ๒ ที่นั่ง จำนวน ๑๙๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 8 พฤษภาคม 2562
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขาย CAPACITOR ของระบบไฟฟ้า ๒๒ KVA / ๔๐๐V พร้อมติดตั้ง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะ
วันที่ 2 พฤษภาคม 2562
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงร้านอาหาร บางกะดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือน กุมภาพันธ์ ถึง เดือน เมษายน ๒๕๖๒)
วันที่ 2 พฤษภาคม 2562
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงอาหาร ศูนย์รังสิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 30 เมษายน 2562 - 13 พฤษภาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงหอพัก บางกะดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้ดูดควัน (Fume Hood) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 26 เมษายน 2562
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการภาควิชา BCET ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 24 เมษายน 2562 - 10 พฤษภาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อCAPACITOR ของระบบไฟฟ้า ๒๒ KVA / ๔๐๐V พร้อมติดตั้ง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 22 เมษายน 2562
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
วันที่ 17 เมษายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเก้าอี้เล็คเชอร์แถว 2 ที่นั่ง จำนวน 192 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 10 เมษายน 2562
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายโต๊ะปฏิบัติการ (Bench) จำนวน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 10 เมษายน 2562
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายเครื่องกรองน้ำระบบรีเวอร์ส ออสโมซิสคุณภาพสูงและน้ำปราศจากไอออน จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 10 เมษายน 2562