PROCUREMENT
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือนสิงหาคม ถึง เดือนตุลาคม ๒๕๖๔)
Posted on 2022-03-22
FILE SIZE : 573.96 Kb
ประกาศ แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2564
Posted on 2022-03-22
FILE SIZE : 215.56 Kb
ประกาศ ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2564
Posted on 2022-03-22
FILE SIZE : 203.10 Kb
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือนพฤษภาคม ถึง เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔)
Posted on 2022-03-22
FILE SIZE : 589.70 Kb
ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
Posted on 2022-03-22
FILE SIZE : 363.57 Kb
ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างบริการตรวจแก้ผลงานทางวิชาการ (Paper Editing) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Posted on 2022-03-22
FILE SIZE : 155.08 Kb
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด ๖๐,๐๐๐ BTU พร้อมติดตั้ง จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Posted on 2022-03-22
FILE SIZE : 162.78 Kb
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการตรวจแก้ผลงานทางวิชาการ (Paper Editing) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Posted on 2022-03-22
FILE SIZE : 152.08 Kb
previous 1 next
ประกาศสถาบัน เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซือจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
Posted on 2024-06-20
FILE SIZE : 220.59 Kb
ประกาศสถาบัน เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซือจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
Posted on 2024-06-20
FILE SIZE : 232.97 Kb
ประกาศสถาบัน เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซือจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
Posted on 2024-05-23
FILE SIZE : 254.24 Kb
ประกาศสถาบัน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซือจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
Posted on 2024-05-08
FILE SIZE : 634.65 Kb
ประกาศสถาบัน เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซือจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
Posted on 2024-03-08
FILE SIZE : 196.25 Kb
ประกาศสถาบัน เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซือจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
Posted on 2024-03-08
FILE SIZE : 219.42 Kb
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
Posted on 2024-01-29
FILE SIZE : 214.09 Kb
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
Posted on 2024-01-29
FILE SIZE : 220.92 Kb
previous 1 2 3 next
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างลิฟต์โดยสารอาคารเรียนและกิจกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 18 - 31 กรกฎาคม 2567)
Posted on 2024-07-18
FILE SIZE : 36.21 Mb
ราคากลางงานจ้างก่อสร้างลิฟต์โดยสารอาคารเรียนและกิจกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Posted on 2024-07-18
FILE SIZE : 215.79 Kb
ประกาศประกวดราคาจ้างบริการระบบประเมินช่องโหว่และทดสอบการเจาะระบบ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 10 - 19 กรกฎาคม 2567)
Posted on 2024-07-10
FILE SIZE : 3.84 Mb
ราคากลางงานจ้างบริการระบบประเมินช่องโหว่และทดสอบการเจาะระบบ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Posted on 2024-07-10
FILE SIZE : 183.46 Kb
ประกาศประกวดราคาจ้างบริการรถบัสโดยสารปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถ ประจำปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 28 มิถุนายน - 9 กรกฎาคม 2567)
Posted on 2024-06-28
FILE SIZE : 3.60 Mb
ราคากลางงานจ้างบริการรถบัสโดยสารปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถ ประจำปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Posted on 2024-06-28
FILE SIZE : 188.86 Kb
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ไม่รวมค่าอะไหล่) ประจำปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 21 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม 2567)
Posted on 2024-06-21
FILE SIZE : 21.14 Mb
ราคากลางงานจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ไม่รวมค่าอะไหล่) ประจำปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Posted on 2024-06-21
FILE SIZE : 191.96 Kb
previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 next
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบริการรถบัสโดยสารปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถ ประจำปีงบประมาณ 2567 (e-bidding)
Posted on 2024-07-18
FILE SIZE : 208.34 Kb
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ไม่รวมค่าอะไหล่) ประจำปีงบประมาณ 2567 (e-bidding)
Posted on 2024-07-16
FILE SIZE : 211.14 Kb
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ สวนหย่อมและสนามหญ้า ประจำปีงบประมาณ 2567 (e-bidding)
Posted on 2024-07-10
FILE SIZE : 210.99 Kb
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและงานบริการด้านเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2567 (e-bidding)
Posted on 2024-07-10
FILE SIZE : 209.35 Kb
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำอาคารสิรินธราลัย (e-bidding)
Posted on 2024-06-25
FILE SIZE : 187.39 Kb
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำอาคาร IT/MT ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Posted on 2024-06-19
FILE SIZE : 207.92 Kb
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงลานจอดรถ (e-bidding)
Posted on 2024-06-05
FILE SIZE : 192.89 Kb
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบโสตทัศนูปกรณ์ สำหรับห้องเรียนบางกะดี พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Posted on 2024-05-29
FILE SIZE : 194.28 Kb
previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 next
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างเหมาปรับปรุงพื้นห้องปฏิบัติการเคมีและฟิสิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Posted on 2024-07-17
FILE SIZE : 82.16 Kb
ประกาศสรุปสาระสำคัญของหนังสือข้อตกลงซื้อสิทธิการใช้งาน Google Workspace for Education Plus ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Posted on 2024-07-15
FILE SIZE : 86.72 Kb
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายเก้าอี้เลคเชอร์เดี่ยว จำนวน 190 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Posted on 2024-07-11
FILE SIZE : 81.55 Kb
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างออกแบบก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการเครือข่าย บางกะดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Posted on 2024-07-08
FILE SIZE : 81.45 Kb
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Vissim จำนวน 1 โปรแกรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Posted on 2024-07-08
FILE SIZE : 80.50 Kb
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างเหมาปรับปรุงสนามฟุตบอลศูนย์รังสิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Posted on 2024-07-08
FILE SIZE : 79.13 Kb
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงลานจอดรถ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Posted on 2024-07-08
FILE SIZE : 79.62 Kb
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์รังสิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Posted on 2024-07-08
FILE SIZE : 85.89 Kb
previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 next
ประกาศการรับสมัครคัดเลือกผู้ให้บริการการถ่ายเอกสาร (ครั้งที่ 2) ลงวันที่ 16 ก.ค. 2567
Posted on 2024-07-16
FILE SIZE : 2.13 Mb
ประกาศผลการคัดเลือกผู้ให้บริการการถ่ายเอกสาร ประกาศ ณ วันที่ 9 ก.ค. 2567
Posted on 2024-07-09
FILE SIZE : 145.44 Kb
ประกาศผลการคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหาร ประกาศ ณ วันที่ 9 ก.ค. 2567
Posted on 2024-07-09
FILE SIZE : 223.89 Kb
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 1,399 รายการ ประกาศ ณ วันที่ 9 ก.ค.2567
Posted on 2024-07-09
FILE SIZE : 1.31 Mb
ประกาศการรับสมัครคัดเลือกผู้ให้บริการการถ่ายเอกสาร ลงวันที่ 12 มิ.ย. 2567
Posted on 2024-06-12
FILE SIZE : 2.12 Mb
ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหาร จำนวน 6 ร้าน (5 มิ.ย. 2567)
Posted on 2024-06-05
FILE SIZE : 2.41 Mb
ประกาศผลการคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหาร จำนวน 4 ร้าน ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566
Posted on 2023-11-24
FILE SIZE : 209.04 Kb
ประกาศการรับสมัครคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหาร ลงวันที่ 21 กันยายน 2566
Posted on 2023-09-21
FILE SIZE : 2.38 Mb
previous 1 2 next
Sirindhorn International Institute of Technology,
Thammasat University - Rangsit Campus
99 Moo 18, Km. 41 on Paholyothin Highway Khlong Luang, Pathum Thani 12120, Thailand
Tel : +66-2-986-9009~13,+66-2-986-9103~10, +66-2-564-3221~9
Fax : 02-986-9112-3
SOCIAL NETWORK JOIN US