PROCUREMENT
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือนสิงหาคม ถึง เดือนตุลาคม ๒๕๖๔)
Posted on 2022-03-22
FILE SIZE : 573.96 Kb
ประกาศ แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2564
Posted on 2022-03-22
FILE SIZE : 215.56 Kb
ประกาศ ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2564
Posted on 2022-03-22
FILE SIZE : 203.10 Kb
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือนพฤษภาคม ถึง เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔)
Posted on 2022-03-22
FILE SIZE : 589.70 Kb
ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
Posted on 2022-03-22
FILE SIZE : 363.57 Kb
ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างบริการตรวจแก้ผลงานทางวิชาการ (Paper Editing) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Posted on 2022-03-22
FILE SIZE : 155.08 Kb
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด ๖๐,๐๐๐ BTU พร้อมติดตั้ง จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Posted on 2022-03-22
FILE SIZE : 162.78 Kb
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการตรวจแก้ผลงานทางวิชาการ (Paper Editing) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Posted on 2022-03-22
FILE SIZE : 152.08 Kb
previous 1 next
ประกาศสถาบัน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซือจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
Posted on 2023-10-04
FILE SIZE : 180.16 Kb
ประกาศสถาบัน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซือจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
Posted on 2023-09-28
FILE SIZE : 213.75 Kb
ประกาศสถาบัน เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซือจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
Posted on 2023-06-21
FILE SIZE : 201.70 Kb
ประกาศสถาบัน เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซือจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
Posted on 2023-06-16
FILE SIZE : 208.97 Kb
ประกาศสถาบัน เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซือจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
Posted on 2023-05-25
FILE SIZE : 201.26 Kb
ประกาศสถาบัน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซือจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
Posted on 2023-05-22
FILE SIZE : 225.19 Kb
ประกาศสถาบัน เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซือจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
Posted on 2023-05-11
FILE SIZE : 196.46 Kb
ประกาศสถาบัน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซือจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
Posted on 2023-05-08
FILE SIZE : 589.79 Kb
previous 1 2 next
ประกาศประกวดราคาซื้อตู้ดูดควัน จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Posted on 2023-10-06
FILE SIZE : 3.78 Mb
ราคากลางงานซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 75 ชุด (e-bidding)
Posted on 2023-10-05
FILE SIZE : 191.15 Kb
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 75 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Posted on 2023-10-05
FILE SIZE : 1.91 Mb
ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อตู้ดูดควัน จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 4 ตุลาคม 2566)
Posted on 2023-09-29
FILE SIZE : 3.78 Mb
ราคากลางงานซื้อตู้ดูดควัน จำนวน 2 ชุด (e-bidding)
Posted on 2023-09-29
FILE SIZE : 177.25 Kb
ประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณระบบเครือข่าย จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 29 กันยายน - 10 ตุลาคม 2566)
Posted on 2023-09-29
FILE SIZE : 2.18 Mb
ราคากลางงานซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณระบบเครือข่าย จำนวน 1 ระบบ (e-bidding)
Posted on 2023-09-29
FILE SIZE : 193.05 Kb
ประกาศประกวดราคาจ้างบริการรถบัสโดยสารปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถ ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 23 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2566)
Posted on 2023-06-23
FILE SIZE : 8.35 Mb
previous 1 2 3 4 5 next
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงและพัฒนาระบบออกเอกสารและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Posted on 2023-11-21
FILE SIZE : 168.44 Kb
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือน สิงหาคม ถึง เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖)
Posted on 2023-11-15
FILE SIZE : 4.41 Mb
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโปรแกรมออกแบบสามมิติระบบเครือข่าย จำนวน ๑ โปรแกรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Posted on 2023-11-08
FILE SIZE : 167.41 Kb
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดงาน TU Open House ๒๐๒๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Posted on 2023-10-24
FILE SIZE : 161.34 Kb
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องบดแบบลูกบอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Posted on 2023-11-13
FILE SIZE : 170.56 Kb
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Posted on 2023-10-31
FILE SIZE : 161.11 Kb
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 75 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Posted on 2023-10-31
FILE SIZE : 191.04 Kb
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อตู้ดูดควัน จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Posted on 2023-10-27
FILE SIZE : 180.73 Kb
previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 next
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างเหมาซ่อมเครื่องบดแบบลูกบอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Posted on 2023-11-24
FILE SIZE : 77.01 Kb
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายอุปกรณ์กระจายสัญญาณระบบเครือข่าย จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Posted on 2023-11-22
FILE SIZE : 81.51 Kb
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างออกแบบก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์รังสิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Posted on 2023-11-22
FILE SIZE : 81.41 Kb
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 75 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Posted on 2023-11-22
FILE SIZE : 83.36 Kb
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ออกแบบสามมิติระบบเครือข่าย จำนวน 1 โปรแกรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Posted on 2023-11-22
FILE SIZE : 79.42 Kb
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Posted on 2023-11-13
FILE SIZE : 77.94 Kb
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายเครื่องเช็คสายสัญญาณเครือข่ายเน็ตเวิร์ค จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Posted on 2023-11-07
FILE SIZE : 79.95 Kb
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาชุดฝึกทักษะเทคโนโลยีหุ่นยนต์ระดับกลาง จำนวน 12 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Posted on 2023-11-07
FILE SIZE : 81.70 Kb
previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 next
ประกาศผลการคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหาร จำนวน 4 ร้าน ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566
Posted on 2023-11-24
FILE SIZE : 209.04 Kb
ประกาศการรับสมัครคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหาร ลงวันที่ 21 กันยายน 2566
Posted on 2023-09-21
FILE SIZE : 2.38 Mb
ประกาศผู้ชนะการสู้ราคา ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้งาน
Posted on 2023-07-20
FILE SIZE : 158.26 Kb
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้งาน
Posted on 2023-06-29
FILE SIZE : 1.74 Mb
ประกาศผลการคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหาร
Posted on 2022-12-21
FILE SIZE : 190.50 Kb
ประกาศการรับสมัครคัดเลือกผู้เช่าอาคารสนามแบดมินตัน
Posted on 2022-12-21
FILE SIZE : 880.29 Kb
ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหาร จำนวน 2 ราย
Posted on 2022-11-16
FILE SIZE : 1.72 Mb
ประกาศผู้ชนะการสู้ราคา ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้งาน
Posted on 2022-03-22
FILE SIZE : 146.59 Kb
previous 1 2 next
Sirindhorn International Institute of Technology,
Thammasat University - Rangsit Campus
99 Moo 18, Km. 41 on Paholyothin Highway Khlong Luang, Pathum Thani 12120, Thailand
Tel : +66-2-986-9009~13,+66-2-986-9103~10, +66-2-564-3221~9
Fax : 02-986-9112-3
SOCIAL NETWORK JOIN US