Menu
NEWS & ANNOUNCEMENT
Room Announcement for Scholarship Examination for Inter Portfolio 1 (1/2021) Updated!
5 Feb 2021

>>>ตรวจสอบรายชื่อ ห้องสอบ สถานที่สอบ (Exam Seating Arrangement)<<<

ทั้งนี้ สถาบันไม่ได้บังคับให้เข้าสอบทุกคน ขึ้นอยู่กับความประสงค์ของผู้สมัครเอง ยกเว้นผู้สมัครทุน สอวน. ที่ต้องพิจารณาเพิ่มเติมจากคะแนนสอบ และคะแนนสอบชิงทุนไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการรับเข้าศึกษาใดๆทั้งสิ้น

แบบฟอร์มสำแดงเกี่ยวกับสุขภาพ SIIT Health Declaration Form (Please Download)

*ผู้เข้าสอบทุกคนต้องนำส่งแบบฟอร์มสำแดงเกี่ยวกับสุขภาพ (SIIT Health Declaration Form) ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว ที่จุดคัดกรองก่อนขึ้นอาคารสอบ*

>>>Thai Version

>>>English Version

ในการนี้ สถาบันฯ ได้จัดเตรียมห้องสอบ สถานที่สอบ โดยปฎิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเต็มความสามารถ จึงขอความร่วมมือผู้เข้าสอบและผู้ปกครองให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของสถาบันฯ อย่างเคร่งครัดด้วย