Menu
NEWS & ANNOUNCEMENT
Announcement for Examination & Interview for Inter Portfolio 1 (1/2021) Updated!
15 Jan 2021

Name list of eligible students for scholarship examinations and interviews, Inter Portfolio 1 (1/2021)

สำหรับผู้สมัครทุนประเภท สอวน. เนื่องจากมีผู้สมัครเกินโควต้าของทางสถาบันฯ จึงต้องมีการคัดเลือกเพิ่มเติมโดยการสอบข้อเขียนเพื่อชิงทุนการศึกษา รายละเอียดตามวันและเวลาในประกาศ
ทั้งนี้สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายการให้ทุนการศึกษาฯ และการตัดสินของคณะกรรมการสถาบันฯถือเป็นอันสิ้นสุด

รายละเอียดของข้อมูลและคำถามใน Google Form สัมภาษณ์

ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์เข้าไปกรอกข้อมูลและตอบคำถามสัมภาษณ์ในวันที่ 30 มกราคม 2564 ระหว่างเวลา 13.00 - 16.00 น. เท่านั้น โดยมีเวลาทั้งหมด 30 นาที ในการกรอกข้อมูลและตอบคำถามสัมภาษณ์ให้เสร็จสิ้น

ดาวน์โหลดตัวอย่าง

Please study the example of questions in the Google Form

Prospective students are required to answer the questions in Google Form on 30 January 2021, 13.00-16.00  

Students are allowed to complete all questions in 30 minutes.

Download Example

ผู้สมัครที่ประสงค์สอบชิงทุนการศึกษา ให้มาทำข้อสอบข้อเขียนตามวันเวลาที่ระบุไว้ในประกาศ และเข้าไปกรอกข้อมูลและตอบคำถามสัมภาษณ์ใน Google Form ยกเว้นในกรณี "สัมภาษณ์แล้ว"  

ผู้สมัครที่ไม่ประสงค์สอบชิงทุนการศึกษา ให้เข้าไปกรอกข้อมูลและตอบคำถามสัมภาษณ์ใน Google Form เพียงอย่างเดียว 

*ผู้สมัครคนที่ในช่อง Interview โชว์ว่า "สัมภาษณ์แล้ว" ไม่ต้องเข้าไปกรอกข้อมูลและตอบคำถามสัมภาษณ์ใน Google Form 

SIIT Map>>Click