Menu
NEWS & ANNOUNCEMENT
The Result of Outstanding Student Program 1/2021
3 Dec 2020

*ข้อมูลสำคัญ*

Scholarship Candidate หมายถึงผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา

*ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา ให้มาสัมภาษณ์ในวันพุธ ที่ 9 ธันวาคม 2563 ณ อาคารอำนวยการ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต รายละเอียดตามประกาศรายชื่อ

Passed admission criteria หมายถึงผู้ที่ผ่านเกณฑ์รับเข้าศึกษา (ไม่ได้รับทุนการศึกษา)

*ผู้ที่ผ่านเกณฑ์รับเข้าศึกษา สามารถยื่นสมัครในรอบ Inter Portfolio 1 ของสถาบันฯ ได้ (เลือกสมัครประเภท Submission of OSP Score และเลือกสาขาวิชาให้ตรงกับในรอบ OSP เท่านั้นโดยไม่ต้องสอบข้อเขียน ยื่นพอร์ทโฟลิโอหรือยื่นคะแนนใดๆ สัมภาษณ์เพียงอย่างเดียวพร้อมกับรอบ Inter Portfolio 1 ในวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2564 (ถ้าไม่สมัครและชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครให้เรียบร้อยจะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์)

ผู้สมัครในรอบ Inter Portfolio 1 ทุกคน มีสิทธิ์เข้าสอบชิงทุนการศึกษาในวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2564 (ช่วงเช้า) ทั้งหมด ขึ้นอยู่กับความประสงค์ของผู้สมัคร

Link to Apply Inter Portfolio 1 

How to Apply

*ผู้สมัครที่ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร 1,000 บาท โดยการโอนตรงเข้าบัญชีของ TMB ไม่ได้สแกนผ่าน QR Code ที่ปรินท์จากระบบรับสมัคร รบกวนส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่อีเมลล์ admission@siit.tu.ac.th พร้อมระบุชื่อ-นามสกุลของผู้สมัคร และเลขที่ใบสมัครมาในอีเมลล์ด้วยค่ะ

Schedule for Inter Portfolio 1 

*กรุณาตรวจสอบข้อมูลการสมัครให้ครบถ้วนก่อนการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร หลังชำระเงินแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ไม่ว่ากรณีใดๆ

*การสมัครทุนประเภท สอวน. ค่าย 2 หากมีจำนวนผู้สมัครเกินโควต้าของทางสถาบันฯ อาจมีการคัดเลือกเพิ่มเติมโดยการสอบข้อเขียน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในประกาศรายชื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563

สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายการให้ทุนการศึกษาฯ และการตัดสินของคณะกรรมการสถาบันฯถือเป็นอันสิ้นสุด

 


*ประกาศรายชื่อ*

General

Scholarship Candidate  (มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา)

Passed admission criteria (ผ่านเกณฑ์รับเข้าศึกษา) 

Under MoU 

1. Kamnoetvidya Science Academy School 

2. Princess Chulabhorn Science High School

3. Assumption College

4. Srinakharinwirot University Prasarnmit Demonstration School (Secondary)

5. Montfort College

6. PSU. Wittayanusorn School

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาของสถาบันในรอบ OSP จะต้องมีคุณสมบัติตรงกับในประกาศรับสมัคร เช่น กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 เท่านั้น (จบการศึกษาแล้วหรือสอบเทียบไม่ได้) หรือมีเกรดเฉลี่ยสะสมรวม 4 ภาคการศึกษา 2.75 ขึ้นไป ถ้าตรวจพบว่าขาดคุณสมบัติ ทางสถาบันขอสงวนสิทธิ์การรับเข้าศึกษาทุกกรณี