Menu
NEWS & ANNOUNCEMENT
Room Announcement for Examination & Interview for Inter Portfolio 1 (1/2020)
12 Dec 2019

 OSP Certificate >>Click

 

 Submit Portfolio >>Click

 

SIIT Map>>Click

 ผู้สมัครที่ประสงค์สอบชิงทุนการศึกษา ให้มาทำข้อสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ตามวัน เวลาและห้องสอบที่ระบุไว้ในประกาศ *ทุนการศึกษาขึ้นอยู่กับคะแนนสอบข้อเขียนร่วมกับการสอบสัมภาษณ์

ผู้สมัครที่ไม่ประสงค์สอบชิงทุนการศึกษา ให้มาสอบสัมภาษณ์เพียงอย่างเดียวตามวัน เวลาและห้องสอบที่ระบุไว้ในประกาศ

*ผู้สมัครคนที่ในช่อง Interview โชว์ว่า "สัมภาษณ์แล้ว" ไม่ต้องรอสอบสัมภาษณ์ช่วงบ่าย

เรียนเชิญผู้ปกครองฟังคำบรรยายเกี่ยวกับสถาบันโดยอาจารย์ประจำสถาบัน ที่ ห้อง1-503 ชั้น 5 อาคารอำนวยการ เวลา 09.00 - 10.00 น.

เอกสารที่ต้องนำมาในวันสัมภาษณ์ 
21 ธันวาคม พ.ศ. 2562
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (Passport) หรือบัตรอื่นๆ ที่หน่วยงานราชการออกให้เพื่อยืนยันตัวตนในการสอบ
2. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา ปพ. 1 (ถึงภาคการศึกษาล่าสุด)
**หากขาดเอกสารประกอบการสัมภาษณ์อาจมีผลต่อการสัมภาษณ์** กรุณาลงนามรับรองสำเนาเอกสารทุกฉบับก่อนนำมาส่ง