Menu
NEWS & ANNOUNCEMENT
Announcement of Eiligible OSP Interview Candidates 1/2020
25 Oct 2019

Scholarship Candidate  (มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา)

*ผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ให้มาสัมภาษณ์ในวันศุกร์ ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคารอำนวยการ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต รายละเอียดตามประกาศ 

Map here!

 

Passed admission criteria (ผ่านเกณฑ์รับเข้าศึกษา) 

*ผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้ สามารถยื่นสมัครในรอบ Inter Portfolio ของสถาบันฯ ได้ โดยไม่ต้องสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์เพียงอย่างเดียว

*สอบสัมภาษณ์พร้อมกับรอบ Inter Portfolio 1 ในวันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาของสถาบันในรอบนี้ จะต้องมีคุณสมบัติตรงกับในประกาศรับสมัคร เช่น กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6  เท่านั้น (จบการศึกษาแล้วหรือสอบเทียบไม่ได้) หรือมีเกรดเฉลี่ยสะสมรวม 4 ภาคการศึกษา 2.75 ขึ้นไป ถ้าตรวจพบว่าขาดคุณสมบัติ ทางสถาบันขอสงวนสิทธิ์การรับเข้าศึกษาทุกกรณี

----------------------------------------------------------------------------------------------------

MOU With Kamnoetvidya Science Academy School (เฉพาะ รร.กำเนิดวิทย์)

Scholarship Candidate (มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา) --> ให้มาสัมภาษณ์ในวันศุกร์ ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคารอำนวยการ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต รายละเอียดตามประกาศ

Passed admission criteria (ผ่านเกณฑ์รับเข้าศึกษา) --> สามารถยื่นสมัครในรอบ Inter Portfolio ของสถาบันฯได้ โดยไม่ต้องสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์เพียงอย่างเดียว

*สอบสัมภาษณ์พร้อมกับรอบ Inter Portfolio 1 ในวันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562

MOU With PCC Scholarship  (เฉพาะกลุ่ม รร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ฯ)

Scholarship Candidate (มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา) --> ให้มาสัมภาษณ์ในวันศุกร์ ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคารอำนวยการ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต รายละเอียดตามประกาศ 

Passed admission criteria (ผ่านเกณฑ์รับเข้าศึกษา) --> สามารถยื่นสมัครในรอบ Inter Portfolio ของสถาบันฯได้ โดยไม่ต้องสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์เพียงอย่างเดียว

*สอบสัมภาษณ์พร้อมกับรอบ Inter Portfolio 1 ในวันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562