Menu
NEWS & ANNOUNCEMENT
Room Announcement for Examination & Interview for Portfolio 2 (1/2019)
5 Feb 2019

 Portfolio 2 >>Click

ผู้สมัครที่ประสงค์สอบชิงทุนการศึกษา ให้มาทำข้อสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ตามวัน เวลาและห้องสอบที่ระบุไว้ในประกาศ

ผู้สมัครที่ไม่ประสงค์สอบชิงทุนการศึกษา ให้มาสอบสัมภาษณ์เพียงอย่างเดียวตามวัน เวลาและห้องสอบที่ระบุไว้ในประกาศ

*ผู้สมัครคนที่ในช่อง Interview โชว์ว่า "สัมภาษณ์แล้ว" ไม่ต้องรอสอบสัมภาษณ์ช่วงบ่าย

*ผู้เข้าสอบต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (Passport) หรือบัตรอื่นๆ ที่หน่วยงานราชการออกให้เพื่อยืนยันตัวตนในการสอบ

 

เรียนเชิญผู้ปกครองฟังคำบรรยายเกี่ยวกับสถาบันโดย ดร.วรุธ ปานนักฆ้อง อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและระบบการผลิต ที่ ห้อง1-503 ชั้น 5 อาคารอำนวยการ เวลา 09.00 - 10.00 น.ค่ะ